Actueel Nieuws

10 december 2021

Beëindiging Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn zal per 1 januari 2022 ophouden te bestaan. Het register, dat in 2014 startte op initiatief van werkgevers in de ouderenzorg, is opgericht om te voorkomen dat zorginstellingen medewerkers in dienst nemen of inzetten die ergens anders grensoverschrijdend gedrag hadden vertoond.

Image
Geen wettelijke verplichtstelling

Vorig jaar is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met een wetstraject voor wettelijke verplichtstelling van het Waarschuwingsregister, maar heeft begin dit jaar besloten hiervan af te zien vanwege een aantal belangrijke praktische en juridische bezwaren. Omdat het ministerie het doel van het Waarschuwingsregister, het bevorderen van een veilige zorgrelatie, onderschrijft, is in opdracht van het ministerie een bestuurlijke verkenning uitgevoerd naar het beleggen van het eigenaarschap bij meerdere (koepels van) zorg- en welzijnsorganisaties.

Onvoldoende draagvlak

De uitkomsten van deze bestuurlijke verkenning zijn mede de reden voor de beëindiging. Ondanks dat veel organisaties overwegend positief zijn over het register en deze in de praktijk wel degelijk voorziet in een functie, bestaat er geen draagvlak om het Waarschuwingsregister door te (laten) ontwikkelen. De dekkingsgraad is, ondanks jarenlange inspanningen, ongeveer 20%. Voor de huidige deelnemende organisaties bewijst het register zijn waarde. Maar dit percentage is, naar het oordeel van RegioPlus, te laag om als instrument landelijk effectief te zijn.

Hoe nu verder?

RegioPlus ziet, overeenkomstig de uitkomst van de bestuurlijke verkenning, een veelheid aan instrumentaria (en evenzovele beheerders) die in meer of mindere mate bijdragen aan een veilige zorgrelatie. De nadrukkelijke oproep om preventieve en repressieve instrumenten in samenhang te bezien en op elkaar af te stemmen, onderschrijft RegioPlus. Er is sterke behoefte aan regie op dit onderwerp en samenbindend leiderschap om zo tot een integrale verantwoordelijkheid te komen op dit thema.

Daarnaast vindt RegioPlus het de verantwoordelijkheid van de sector Zorg en Welzijn om te blijven investeren in (preventieve) maatregelen die grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen. De door de minister toegezegde nadere analyse van instrumenten en hoe die in de praktijk samenkomen, is een goede volgende stap. RegioPlus zet zich met haar opgedane kennis en ervaring, in samenwerking met de andere betrokken organisaties, hiervoor graag in.

Extra informatie

In de kamerbrief van 29 november jl., en het daar bijgevoegde rapport, is meer te lezen over de uitkomsten van de bestuurlijke verkenning en de motivering van de genomen beslissingen.

Deel dit op social media