Image

Subsidiewijzer

Corona gerelateerde subsidies

 

Subsidies en regelingen die tijdens de corona pandemie ingezet kunnen worden.

 

 • 6.1 Maatregel X in SP+
  Toelichting

  Een vaste tegemoetkoming voor alle noodzakelijke opleidings- trainings- en inwerkactiviteiten die nodig zijn om nieuwe medewerkers die in het kader van de coronacrisis in te zetten.

  De subsidie is niet stapelbaar

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  De periode waarbinnen deze activiteiten mee kunnen worden genomen was vooralsnog 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Omdat de coronacrisis echter nog steeds voortduurt en de druk op de zorg onverminderd hoog is, heeft het ministerie van VWS op 22 maart 2021 besloten dat — zolang er voldoende budget is — het ook mogelijk is om in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 coronagerelateerde activiteiten mee te nemen binnen het SectorplanPlus.

  Type aanvrager

  Werkgevers in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Totaal is 22,5 miljoen beschikbaar.

  Er worden twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk:

  • 750 euro per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat (= inclusief verletkosten)
  • 400 euro per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat.
  Instantie / uitvoerder

  VWS / RegioPlus

  Meer informatie

  Via de website van SectorplanPlus

 • 6.2 Coronabanen
  Toelichting

  Vergoeding van de loonkosten van bovenformatieve inzet in het kader van Corona van werknemers of arbeidskrachten tegen maximaal 120% WML. Deze Werknemers of arbeidskrachten moeten worden ingezet als tijdelijke ondersteuning in de functie van:

  a. Coronabaan – gastheer of gastvrouw;
  b. Coronabaan – zorg-assistent of zorgbuddy;
  c. Coronabaan – ADL-ondersteuner;
  d. Coronabaan – welzijn-assistent;
  e. Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker; of
  f. Coronabaan – ondersteuner veiligheid.

  Voor minimaal 20 uur per week gemiddeld gedurende minimaal 2 maanden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2021, 17:00 uur. Bij overtekening komt er een evenredige verdeling.

  De kosten worden vergoed over de gewerkte tijd tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021. In het geval de werknemer tevens een opleiding voor een deelcertificaat niveau 3 volgt en dit voor de opleiding noodzakelijk is, kunnen de kosten tot uiterlijk 31 augustus worden vergoed. Maximale looptijd is 6 maanden.

  Type aanvrager

  Werkgevers in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Subsidieplafond van 80.000.000

  Het bedrag van de subsidieverlening per werknemer bestaat uit 120% van het wettelijk minimumloon, verschuldigde eindejaarsuitkering, verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten. Ook wordt maximaal 20% van de kosten vergoed voor de begeleiding van de werknemer of arbeidskracht. In geval van een arbeidskracht wordt nog maximaal 5% van de kosten vergoed voor administratieve kosten van de uitlener.

  Instantie / uitvoerder

  DUS-I

  Meer informatie

  Via de website van de Staatscourant en voor het aanvragen via de website van DUS-I.

 • 6.3 Tegemoetkoming studievertraging studenten
  Toelichting

  Tegemoetkoming in de studiekosten bij afloop van de beurs óf Tegemoetkoming voor extra kosten door vertraging.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Verlengd t/m augustus 2021

  Type aanvrager

  Studenten die door de Corona studievertraging oplopen tussen februari 2021 en eind augustus 2021.

  Bedrag, meerwaarde

  Totaal 335 miljoen (eerder was hiervan al 200 miljoen gereserveerd).

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van de DUO

 • 6.4 Regeling Praktijkleren in het mbo
  Toelichting

  Het ministerie van SZW stelt in totaal 63 miljoen beschikbaar voor scholing en behoud van werk. Bedoeld voor werken en behalen van (een deel van) een diploma via 3e leerweg. Doelgroep: mensen die met werkloosheid bedreigd zijn én werkzoekenden van na 12 maart 2020

  Bedoeld voor werken en behalen van (een deel van) een diploma via derde leerweg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  De regeling wordt in Q1 2021 gepubliceerd. Subsidie is voor maximaal 9 maanden.

  Type aanvrager

  Bedrag, meerwaarde

  Instantie / uitvoerder

  De regeling wordt uitgevoerd door de regionale mobiliteitsteams.

  Meer informatie

  De regeling is nog niet gepubliceerd. Naar verwachting volgt dat in dit kwartaal.

  Informatie in een Webinar en in een infographic.

 • 6.5 Jeugdpakket
  Toelichting

  Ter ondersteuning van jongeren in coronatijd, bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. De subsidie loopt via 3 lijnen:
  1. gemeentefonds
  2. Programma Maatschappelijke Diensttijd
  3. VWS (mentale weerbaarheid)

  Subsidie frequentie

  Het Jeugdpakket loopt door tot in het voorjaar van 2021 en dat biedt gemeenten, lokale organisaties en jongeren genoeg ruimte om de geplande activiteiten op een later moment te organiseren

  Tijdvak aanvraag

  2. Maatschappelijke diensttijd: 1 februari tot 12 maart

  Type aanvrager

  2. gemeenten

  Bedrag, meerwaarde

  58,5 miljoen totaal

  Instantie / uitvoerder

  1. gemeentefonds (40 miljoen)
  2. programma Maatschappelijke diensttijd (15 miljoen extra financiering)
  3. VWS voor mentale weerbaarheid gerelateerd aan Corona (3,5 miljoen)

  Meer informatie

  Via de website van het Nederlands Jeugdinstituut

  Specifieke informatie t.a.v. de maatschappelijke diensttijd via de website van ZonMw.

 • 6.6 Stimuleringsregeling E-health thuis (SET)
  Toelichting

  Bedoeld voor het opschalen en borgen van bestaande e-health oplossingen.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  De SET regeling COVID-19 is gesloten, maar de algemene SET regeling loopt nog t/m 31 december 2021.

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo

  Bedrag, meerwaarde

  5 miljoen voor 2021

  Instantie / uitvoerder

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 6.7 Bonus Zorgprofessionals
  Toelichting

  In navolging op de 1.000 euro zorgbonus voor zorgprofessionals is door VWS toegezegd in 2021 een bedrag te reserveren voor een bonus van netto 500 euro die kan worden toegekend aan de zorgprofessionals die in de 2e golf uitzonderlijke inspanning hebben geleverd

  Subsidie frequentie

  Eenmalig

  Tijdvak aanvraag

  Zorgbonus van 1.000 euro was t/m 29 oktober 2020 aan te vragen. In februari 2021 volgt meer informatie over het aanvragen van de zorgbonus van 500 euro.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Netto 500 euro voor zorgprofessionals die in de 2e golf uitzonderlijke inspanning hebben geleverd.

  Instantie / uitvoerder

  Meer informatie

  15 september 2020 aangekondigd in kamerbrief. Over de verdere uitwerking informeert de minister de Kamer in februari 2021.

 • 6.8 NL Leert door sectorale maatwerkregeling
  Toelichting

  Het doel van deze regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden door middel van het verlenen van subsidie.

  Subsidiabele activiteiten:

  • ontwikkeladvies
  • begeleiding
  • scholing
  • EVC procedure.

  Daarbij kan maximaal gebruik worden gemaakt van 3 scholingsactiviteiten per deelnemer en maximaal 1 van elk van de andere genoemde activiteiten

  Subsidie frequentie

  Eenmalig

  Tijdvak aanvraag

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2021 en vervalt met ingang van 15 maart 2022.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverbanden: Organisaties, werkzaam in een sector of branche of daaraan verbonden, kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

  Een samenwerkingsverband kan worden georganiseerd binnen een of meer sectoren of branches.

  Het samenwerkingsverband spant zich in om binnen de sector of branche bekendheid te geven aan de mogelijkheid tot aansluiting bij een samenwerkingsverband en het aanvragen van subsidie.

  De samenwerking wordt vastgelegd in een door alle partijen van het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst, waarin een hoofdaanvrager wordt aangewezen (De minister stelt het model voor een vast te leggen samenwerkingsovereenkomst elektronisch beschikbaar op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl)

  Bedrag, meerwaarde

  Het subsidiebedrag bedraagt:

  voor een ontwikkeladviesactiviteit:
  € 560,00;

  voor een begeleidingsactiviteit:
  1°.categorie I: € 400,00;
  2°.categorie II: € 800,00;

  voor een scholingsactiviteit:
  categorie C 1: € 60,002°.
  categorie C 2: € 120,00;3°.
  categorie C 3: € 400,00;
  categorie C 4: € 1.000,00;

  voor een EVC-procedure: € 1.000,00.2

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van de Staatcourant.

 • 6.9 Opleidingstrajecten mbo-certificaten niveau 2 en 3
  Toelichting

  Het ministerie van VWS subsidieert 3.000 opleidingstrajecten voor mbo certificaten gericht op Individuele basiszorg niveau 2, Individuele zorg niveau 3 of Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking, niveau 3. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk mensen die op dit moment worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning in het kader van Corona, een erkend mbo certificaat te laten halen als mogelijke opstap naar een volledige opleiding mocht iemand ervoor kiezen in de zorg te blijven werken. Maar ook scholing van zittend personeel behoort tot de mogelijkheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Totdat 3.000 trajecten gebruikt zijn

  Type aanvrager

  Werkgevers in zorg en welzijn en werknemers die een werkgever in zorg en welzijn hebben.

  Bedrag, meerwaarde

  Volledige financiering van het opleidingstraject

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Werkgevers die mensen voor de opleiding willen aanmelden, kunnen dit doen door naar de website van de Nationale Zorgklas te gaan (www.nationalezorgklas.nl/cursusaanbod) en onderaan de pagina te kiezen voor één van de drie erkende opleidingen voor zorgmedewerkers. Na het selecteren van een opleiding volgt een invulveld. Zodra de regio is ingevuld, volgt een lijst van opleiders waaruit gekozen kan worden. Staat de opleider die een instelling heeft gekozen er niet bij? Dan is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen deze opleider en de Nationale Zorgklas. Het beste kan dan even contact worden opgenomen met de betreffende opleider, zodat die zich bij de Nationale Zorgklas kan aanmelden en hij in de lijst kan worden opgenomen.

  Lees ook meer over deze subsidie in de factsheet.

   

 • 6.10 Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
  Toelichting

  Aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo kunnen in 2021 en 2022 worden aangeboden aan werknemers die werkloos dreigen te raken en werkzoekend zijn na 12 maart 2020.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Deze regeling treedt 26 maart 2021 in werking en vervalt op 1 januari 2023.

  Type aanvrager

  RMT’s, SBB en onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs maken per arbeidsmarktregio schriftelijk afspraken over de samenwerking voor de uitvoering van de aanvullende crisisdienstverlening, scholing via praktijkleren in het mbo en dienstverlening werkfitbehoud binnen het regionale mobiliteitsteam.

  Bedrag, meerwaarde

  De budgetten worden voor het kalenderjaar verdeeld door de Minister. De verdeling van het budget voor de kosten:

  • van UWV en colleges van burgemeester en wethouders, waarbij het plafond in 2021 € 17.000.000 bedraagt;
  • van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarbij het plafond in 2021 € 9.200.000 bedraagt;
  • voor aanvullende crisisdienstverlening, waarbij het plafond in 2021 € 28.953.150 bedraagt;
  • voor scholing via praktijkleren in het mbo, waarbij het plafond in 2021 € 28.000.000 bedraagt;
  • voor dienstverlening werkfitbehoud, waarbij het plafond in 2021 € 15.150.000 bedraagt.
  Instantie / uitvoerder

  Regionale mobiliteitsteams

  Meer informatie

  Via de website van de Staatcourant. En in het document ‘menukaart-dientstverlening-regionaal-mobiliteitsteam’.

   

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media