Image

Subsidiewijzer

Instroom arbeidsmarkt

Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies die de instroom op de arbeidsmarkt stimuleren, onder andere ook via het creëren van stage- en praktijkplekken.

 

 • 1.1 Subsidieregeling praktijkleren
  Toelichting

  Subsidie om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  2 juni 2020 t/m 16 september 2021

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Speciaal voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Maximale budget: € 2.700 per praktijk- of werkleersplaats.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / RVO

  Meer informatie

  Via de website is te vinden of je als werkgever in aanmerking komt, meer informatie over deze regeling is hier te bekijken.

 • 1.2 Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)
  Toelichting

  Om samenwerking tussen mbo-instellingen en innovatieve bedrijven te bevorderen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Omdat de resultaten boven verwachting waren, is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. Er wordt voor deze periode opnieuw 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  Subsidie frequentie

  Wegens succes verlengd tot 2022

  Tijdvak aanvraag

  1-1 tot 1-2 en 1-6 tot 1-7, ieder jaar t/m 2022

  Type aanvrager

  MBO-instelling

  Bedrag, meerwaarde

  Geld voor innovatie, Bedrag is minimaal 200.000,- en maximaal 2.000.000,- voor een periode van 4 jaar. Bovendien is per aanvraag nog maximaal € 500.000 aanvullende subsidie beschikbaar voor het doelmatiger organiseren van het opleidingenaanbod.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / DUO

  Meer informatie

  Via de website van het Regionaal investeringsfonds mbo.

 • 1.3 Stagefonds zorg
  Toelichting

  Een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen. Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks terugkerend (tot 1 augustus 2021)

  Tijdvak aanvraag

  t/m 1 okt 2020 (NB: aanvragen niet meer mogelijk, wél gaat er een evaluatie plaatsvinden; de regeling wordt op basis daarvan wel of niet verlengd)

  Type aanvrager

  Zorginstellingen

  Bedrag, meerwaarde

  Op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid. De aanvraagformulieren worden medio augustus verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment kan ook om een blanco aanvraagformulier van de genoemde website gedownload en ingediend worden.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / SBB

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 1.4 Subsidieregeling vaccinatie zorg
  Toelichting

  Bekostiging van de vaccinatie tegen hepatitis B van stagiaires in de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 mei komend schooljaar

  Type aanvrager

  Onderwijsinstellingen in het mbo en hbo die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd worden.

  Bedrag, meerwaarde

  Scholen zorgen dat leerlingen tijdig worden gevaccineerd voor hun stage. De regeling wordt geëvalueerd en eventueel verlengd.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 1.5 Beschikbaarheid-bijdrage
  Toelichting

  Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders die opleidingsinstelling zijn.

  Bedrag, meerwaarde

  Eerlijke verdeling van opleidingsplaatsen en kosten voor opleidingsziekenhuizen/instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage kan aangevraagd worden voor zorgfuncties, medische vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit

 • 1.6 Regeling open en online onderwijs 2018-2022
  Toelichting

  Jaarlijks is 700.000 euro beschikbaar voor projecten bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. SURFnet begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en disseminatie, en initieert kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Uiterlijk 16 december

  Type aanvrager

  Nederlandse hoger-onderwijs-instellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden

  Bedrag, meerwaarde

  In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. In aanmerking komen projecten over online onderwijs waarbij leermateriaal met een Creative Commons-licentie gebruikt of ontwikkeld wordt en dat bovendien open is in tijd, plaats, toegang of programma en/of gratis wordt aangeboden. Het betreffende onderwijs moet binnen de projectperiode minimaal één keer worden uitgevoerd. In de projecten mag ook open leermateriaal worden hergebruikt. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / SURFnet

  Meer informatie

  Via de website van SURF

 • 1.7 Subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz
  Toelichting

  Subsidies voor de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling die uitsluitend zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar. Alleen aanvraag mogelijk voor 14 in regeling vastgelegde instellingen.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 oktober

  Type aanvrager

  Een beperkte lijst met instellingen is komen te vervallen, zie regeling: https://www.dus-i.nl/subsidies/opleidingen-jeugd-ggz.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie bedraagt per gerealiseerde opleidingsplaats in fte het bedrag dat in bijlage 2 van de regeling vermeld is bij de desbetreffende zorgopleiding.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 1.8 Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk
  Toelichting

  Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk. De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Hele jaar door

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverband met minimaal 1 huisartsenpraktijk (cao Huisartsenzorg).

  Bedrag, meerwaarde

  De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000). In 2021 is een bedrag van € 165.000 beschikbaar.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / OCW / SSFH / SBB / RVO

  Meer informatie

  Via de website van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

 • 1.9 Subsidie taaltrajecten voor laaggeletterde werknemers (nieuw 2021-2024)
  Toelichting

  Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  1 januari tot en met 28 februari 2021

  Type aanvrager

  Werkgevers en samenwerkingsverbanden

  Bedrag, meerwaarde

  Subsidie is op een aantal punten aangepast; subsidie is ook mogelijk voor praktijkgerichte experimenten. Voor 2021 is eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar. De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 1.10 Opleidingstrajecten mbo-certificaten niveau 2 en 3
  Toelichting

  Het ministerie van VWS subsidieert 3.000 opleidingstrajecten voor mbo certificaten gericht op Individuele basiszorg niveau 2, Individuele zorg niveau 3 of Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking, niveau 3. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk mensen die op dit moment worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning in het kader van Corona, een erkend mbo certificaat te laten halen als mogelijke opstap naar een volledige opleiding mocht iemand ervoor kiezen in de zorg te blijven werken. Maar ook scholing van zittend personeel behoort tot de mogelijkheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Totdat 3.000 trajecten gebruikt zijn

  Type aanvrager

  Werkgevers in zorg en welzijn en werknemers die een werkgever in zorg en welzijn hebben.

  Bedrag, meerwaarde

  Volledige financiering van het opleidingstraject

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Werkgevers die mensen voor de opleiding willen aanmelden, kunnen dit doen door naar de website van de Nationale Zorgklas te gaan (www.nationalezorgklas.nl/cursusaanbod) en onderaan de pagina te kiezen voor één van de drie erkende opleidingen voor zorgmedewerkers. Na het selecteren van een opleiding volgt een invulveld. Zodra de regio is ingevuld, volgt een lijst van opleiders waaruit gekozen kan worden. Staat de opleider die een instelling heeft gekozen er niet bij? Dan is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen deze opleider en de Nationale Zorgklas. Het beste kan dan even contact worden opgenomen met de betreffende opleider, zodat die zich bij de Nationale Zorgklas kan aanmelden en hij in de lijst kan worden opgenomen.

  Lees ook meer over deze subsidie in de factsheet.

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media