Privacybeleid

Coöperatie RegioPlus (verder: RegioPlus) vindt uw privacy belangrijk, daarom laten we u via dit privacy reglement weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die u heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid

Dit privacy reglement is van toepassing op www.regioplus.nl, onze nieuwsbrieven en activiteiten/ diensten die door RegioPlus worden georganiseerd of aangeboden.

Hoe wordt informatie verzameld?

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of een contactformulier invult via de website, deelt u persoonsgegevens met ons. Daarnaast is het mogelijk dat u contact met ons opneemt, omdat u wilt weten welke informatie wij over u verzamelen of om een klacht in te dienen. Dan vragen we u om uw contactgegevens achter te laten zodat we contact met u kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Op basis van de door u verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Doeleinden van de verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy reglement, tenzij u daarvoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt om:

Verplichte gegevens

Soms bent u verplicht om bepaalde gegevens achter te laten via de website. Dit moet u alleen als dat noodzakelijk is om invulling te kunnen geven aan de hierboven genoemde doeleinden. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres niet achterlaat, dan kunnen we u ook geen nieuwsbrief toesturen.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

RegioPlus deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij het gaat om:

Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot daartoe verantwoordelijke medewerkers binnen RegioPlus. Zowel onze medewerkers als die van derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Tot slot uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om te kunnen voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Als de bewaartermijn verlopen is, verwijderen we uw persoonsgegevens automatisch.
Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden binnen de EU opgeslagen.

Grondslag

Volgens privacywetgeving mag RegioPlus persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag is. RegioPlus maakt gebruik van de grondslag ‘toestemming’ wanneer het gaat om de nieuwsbrieven. Voor de overige verwerkingen wordt dat vooral gedaan omdat er sprake is van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld omdat u een bepaalde dienst afneemt).

Welke rechten heeft u?

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@regioplus.nl o.v.v. privacy.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RegioPlus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RegioPlus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik Google Analytics

RegioPlus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt samen met uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RegioPlus te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RegioPlus heeft hier geen invloed op. RegioPlus heeft Google geen toestemming gegeven om via RegioPlus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

RegioPlus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RegioPlus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen raden we u aan om dit privacy reglement regelmatig te bekijken.

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op via info@regioplus.nl o.v.v. privacy.

Postadres:
Coöperatie RegioPlus U.A.
Louis Braillelaan 100, 2719 EK te Zoetermeer,

Telefoonnummer: 079 3230319
KvK-nummer: 76920968

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.