Actueel Nieuws

17 mei 2021

RegioPlus: SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ is terechte oproep tot actie

Op de Dag van de Verpleging bracht de SER het advies ‘Aan de slag voor de zorg’ uit. In het rapport voegt de SER diverse rapporten en adviezen die afgelopen periode verschenen zijn samen en beziet ze vanuit het oogpunt van de zorgverlener. Een mooi uitgangspunt, omdat het de sleutel is voor de arbeidsmarktproblematiek.

Image

RegioPlus juicht het pleidooi van de SER toe om te stoppen met adviesaanvragen en over te gaan tot actie. Door deze arbeidsmarktagenda in te delen naar adviezen voor zorgorganisaties, de sector en systeem en overheid wordt in één oogopslag duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen en wie aan zet is.

De SER zet in haar advies een aantal bekende thema’s op scherp. Zo wordt duidelijk aangegeven dat een cultuuromslag in organisaties en een heldere visie op de zorg en de positie van de medewerker noodzakelijk zijn. Alleen zo kan werkelijk professionele ruimte ontstaan. Maar niet alleen in organisaties. Expliciet wordt ook gesteld dat vertrouwen vanuit de overheid en zorgverzekeraars essentieel is. Te vaak sturen zij op basis van monitoring en controle. En leiden incidenten tot verdere inperking van de professionele vrijheid van zorgverleners.

RegioPlus onderschrijft de noodzaak om de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaan substantieel te verbeteren. Een thema dat nauw samenhangt met het behoud en de waardering van professionals. Want juist het erkennen van andere vormen van kennis en kunde dan de huidige formele diploma’s, kan de zorgarbeidsmarkt aantrekkelijk maken. Een uitdaging zien we nog wel in de opdracht van de SER aan zorgorganisaties om in te zetten op begeleiding van stagiaires en nieuwe medewerkers. Natuurlijk is een stabiele financiering vanuit de overheid voor stagebegeleiding een deel van de oplossing. Maar het probleem van begeleiding zit niet alleen in financiering. Het zit juist ook in werkdruk en een tekort aan menskracht. Een vicieuze cirkel dus, waar het rapport niet direct een antwoord op geeft. Meer professionele autonomie en goed werkgeverschap helpt mensen te behouden voor de sector. Nieuwe arbeidsvormen, zoals regionaal werkgeverschap, bieden medewerkers de mogelijkheden de gewenste grip op het werk te krijgen en ruimte voor scholing en ontwikkeling.

Nog een belangrijk onderwerp uit het advies: het stimuleren van personele uitwisseling tussen zorgwerkgevers door het wegnemen van de btw-plicht. Inderdaad een heel belangrijke oplossing voor een reëel probleem, waar zorgorganisaties keer op keer tegenaan lopen. RegioPlus roept de politiek op om dit bij de start van het volgende kabinet te regelen.

Het advies van de SER wijst er terecht op dat technologische innovatie alleen kan slagen als deze hand in hand gaat met sociale innovatie. Juist het koppelen van technologische en sociale innovaties en zorgprofessionals een centrale plek hierin te geven, maakt dat technologie ook echt kan leiden tot verbetering. Zeker als dit gepaard gaat met een investeringsagenda vanuit de overheid en met regionale samenwerking gericht op bundeling en verder brengen van kennis. En waarbij aandacht voor de juiste implementatie en het goed laten landen in de organisatie minstens zo belangrijk is.

‘Aan de slag voor de zorg’ biedt an sich weinig nieuwe inzichten. Dat is niet vreemd, aangezien bestaande adviezen en rapporten als uitganspunt dienden. Wel is het een mooi overzicht en belangwekkende oproep tot actie. De in RegioPlus samenwerkende regionale werkgeversorganisaties zijn hier op veel vlakken al dagelijks mee bezig (kijk bijvoorbeeld eens bij de inspirerende initiatieven in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) en zijn bereid de handschoen samen met andere partijen op te pakken. Met extra druk om met lef op alle fronten door te pakken, van zorgprofessional en zorginstelling tot landelijke en regionale partijen en overheden, vormt het advies van de SER een belangrijke aansporing om daadwerkelijk in actie te komen.

Deel dit op social media