Subsidies innovatie

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Onze subsidiewijzer geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor de sector zorg en welzijn. Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema ‘Innovatie’.

Overzicht

4.1 Beleidsregel innovatie zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Toelichting

De beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties geeft zorgverzekeraars/zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat, of om aan te sluiten bij een bestaand experiment.

Subsidie frequentie

Hele jaar door

Tijdvak aanvraag

Ingegaan op 1-1-2019. Einddatum is onbepaald

Type aanvrager

Voor de aanvraag van een experiment moet een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor worden opgesteld.

Bedrag, meerwaarde

Werkgevers krijgen de gelegenheid nieuwe vormen van zorg uit te proberen die moeten leiden tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van zorg, een efficiëntere zorgorganisatie of verbetering van de kwaliteit van zorg.

Instantie / uitvoerder

VWS / NZa

Meer informatie
4.2 VGZ – Zorgvernieuwing

Toelichting

Met de prestatie Zorgvernieuwing wordt de mogelijkheid geboden om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Gedurende hele jaar

Type aanvrager

Huisartsen

Bedrag, meerwaarde

Budget: geen vaststaand bedrag. Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat na de projecttijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Let wel: De kenmerken van een potentieel vernieuwingsproject zijn:

 • het project valt niet onder een van de regelingen zoals genoemd in onze overeenkomst met u
 • het project wordt niet gefinancierd op een andere manier en is ook niet eerder door ons gefinancierd.

Instantie / uitvoerder

VGZ

Meer informatie
4.3 Kaderregeling VWS-subsidie

Toelichting

Of activiteiten voor subsidie in aanmerking komen staat niet in de Kaderregeling VWS-subsidies, maar hangt af van het subsidiebeleid van VWS. In ieder geval moeten de activiteiten zich richten op een van de volgende beleidsterreinen:

 • gezondheidsbevordering
 • gezondheidsbescherming
 • gezondheidszorg
 • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis) en
 • sport (voor zover van landelijke betekenis).

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Gedurende hele jaar

Type aanvrager

Instellingen

Bedrag, meerwaarde

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen project- en instellingssubsidies. Budget: aanvragen van €25.000 – € 125.000.

Instantie / uitvoerder

VWS

Meer informatie
4.4 CZ Fonds

Toelichting

Het CZ Fonds spant zich in om de zorg nog beter te maken. Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan goede initiatieven voor verbetering van de zorg.​ Het CZ Fonds steunt door het organiseren van de 2-jaarlijkse CZ Zorgprijs, de jaarlijkse uitreiking van 40 CZ Verwenzorgprijzen en het financieren van projecten.

Subsidie frequentie

Jaarlijks

Tijdvak aanvraag

Eerste datum was in november 2016. Het thema en de inschrijving worden meestal in het voorjaar bekend gemaakt. Aanvragen kunnen doorgaans tussen 1 juni en 1 juli van het desbetreffende jaar ingezonden worden.

Type aanvrager

Zorgorganisaties

Bedrag, meerwaarde

Het CZ Fonds biedt op twee verschillende manieren ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven:

met de CZ Zorgprijs als beloning voor projecten rond een vooraf benoemd thema.
met de toekenning van 40 CZ Verwenzorgprijzen van maximaal € 800 aan zorginstellingen voor chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

Instantie / uitvoerder

CZ fonds

Meer informatie
4.5 Stimuleringsregeling e-health thuis

Toelichting

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

Subsidie frequentie

t/m 31 dec 2022

Tijdvak aanvraag

Gedurende hele jaar

Type aanvrager

Aanbieder van zorg- en of ondersteuning.

Bedrag, meerwaarde

Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van €20.000.

Instantie / uitvoerder

RVO

Meer informatie
4.6 Innovatiekrediet

Toelichting

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Ingegaan op 1 januari 2024, einddatum 1 december 2024.

Type aanvrager

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Bedrag, meerwaarde

In 2024 is er € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. Per project maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten

Instantie / uitvoerder

EZK/ RVO

Meer informatie
4.7 Small Business Innovation Research (SBIR)

Toelichting

De kern van het instrument SBIR (‘Small Business Innovation Research’) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Elke SBIR oproep heeft zijn eigen tijdvak van indienen.

Type aanvrager

Een bedrijf tekent in op een SBIR-oproep.

Bedrag, meerwaarde

Elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget.

Instantie / uitvoerder

RVO

Meer informatie
4.8 Stimuleringssubsidie implemteren in de palliatieve zorg

Toelichting

Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen kunnen  stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een kansrijke interventie en/of hulpmiddel in de palliatieve zorg.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Vanaf 13 mei 2024, 14.00 uur.

Type aanvrager

Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5, lid 1, van de Wet toelating zorginstellingen), samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen.

Bedrag, meerwaarde

Maximaal € 35.000,- aan te vragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Zorgkosten zijn niet subsidiabel. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 500.000,-.

Instantie / uitvoerder

ZonMw

Meer informatie
4.9 Subsidie implementatie- en opschalingscoaching gericht op duurzame zorginitiatieven

Toelichting

Op 18 juni opent een nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching, specifiek gericht op de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Deze nieuwe regeling stimuleert het beter en sneller en implementeren en opschalen van initiatieven die bijdragen aan verduurzaming van de zorg.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Vanaf 18 juni 2024 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen.

Type aanvrager

Implementatie- en opschalingscoaching Duurzame Zorginitiatieven is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een duurzaamheidsinnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. Ook kan de subsidie worden ingezet voor het vrijstellen van een eigen personeelslid die als duurzaamheidscoördinator het verschil kan maken. Een combinatie van beide mag ook.

Bedrag, meerwaarde

In deze subsidieronde is € 980.000 beschikbaar: per aanvrager maximaal € 15.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

Instantie / uitvoerder

ZonMw

Meer informatie
4.10 Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

Toelichting

Via de STOZ kunnen zorgaanbieders een aanvraag indienen om digitale en hybride processen in organisaties op te schalen. Op deze manier kunnen cliënten langer thuis blijven wonen en/of kunnen zorgmedewerkers duurzamer ingezet worden.

De regeling richt zich op de volgende doelen.

 • Het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.
 • Het langer thuis blijven wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.

Het gaat om het toepassen van digitale of hybride processen:

 • zodat meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers;
 • die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking;
 • die zorg- of ondersteuningsmedewerkers in staat stellen om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

De STOZ is gebaseerd op de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), die van 2019 tot en met 2022 open stond voor aanvragen. De ervaringen met de SET zijn meegenomen bij het opstellen van de STOZ.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Vanaf 14 mei 2024 tot en met vrijdag 20 december 2024, 17.00 uur, is het mogelijk om de subsidie aan te vragen.

Type aanvrager

Zorg- en ondersteuningsaanbieders

Bedrag, meerwaarde

Implementatiestart maximaal € 25.000 subsidie. Opschalings- en evaluatieroute minimaal € 25.000 en maximaal € 750.000 subsidie.

Totaal is er € 54.000.000 beschikbaar.

Instantie / uitvoerder

RVO

Meer informatie