Image

Subsidiewijzer

Innoveren en Experimenteren

Subsidies en regelingen gericht op het thema Innoveren en Experimenteren.

 

 • 4.1 Beleidsregel innovatie zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg
  Toelichting

  De beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties geeft zorgverzekeraars/zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat, of om aan te sluiten bij een bestaand experiment.

  Subsidie frequentie

  Hele jaar door

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 1-1-2019. Einddatum is onbepaald

  Type aanvrager

  Voor de aanvraag van een experiment moet een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor worden opgesteld.

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgevers krijgen de gelegenheid nieuwe vormen van zorg uit te proberen die moeten leiden tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van zorg, een efficiëntere zorgorganisatie of verbetering van de kwaliteit van zorg.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor Innoveren

 • 4.2 VGZ – Zorgvernieuwing
  Toelichting

  Met de prestatie Zorgvernieuwing wordt de mogelijkheid geboden om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Huisartsen

  Bedrag, meerwaarde

  Budget: geen vaststaand bedrag. Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat na de projecttijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Let wel: De kenmerken van een potentieel vernieuwingsproject zijn:

  • het project valt niet onder een van de regelingen zoals genoemd in onze overeenkomst met u
  • het project wordt niet gefinancierd op een andere manier en is ook niet eerder door ons gefinancierd.
  Instantie / uitvoerder

  VGZ

  Meer informatie

  Via de website van VGZ

 • 4.3 Kaderregeling VWS-subsidies
  Toelichting

  Of activiteiten voor subsidie in aanmerking komen staat niet in de Kaderregeling VWS-subsidies, maar hangt af van het subsidiebeleid van VWS. In ieder geval moeten de activiteiten zich richten op een van de volgende beleidsterreinen:

  • gezondheidsbevordering
  • gezondheidsbescherming
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis) en
  • sport (voor zover van landelijke betekenis).
  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Instellingen

  Bedrag, meerwaarde

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen project- en instellingssubsidies. Budget: aanvragen vanaf € 125.00,00.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van overheid.nl.

 • 4.4 CZ fonds
  Toelichting

  Het CZ Fonds spant zich in om de zorg nog beter te maken. Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan goede initiatieven voor verbetering van de zorg.​ Het CZ Fonds steunt door het organiseren van de 2-jaarlijkse CZ Zorgprijs, de jaarlijkse uitreiking van 40 CZ Verwenzorgprijzen en het financieren van projecten.

  Subsidie frequentie

  I.v.m. Corona gaat de CZ Zorgprijs niet door.

  Tijdvak aanvraag

  Eerste datum was in november 2016. Het thema en de inschrijving worden meestal in het voorjaar bekend gemaakt.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Het CZ Fonds biedt op twee verschillende manieren ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven:

  met de CZ Zorgprijs als beloning voor projecten rond een vooraf benoemd thema.
  met de toekenning van 40 CZ Verwenzorgprijzen van maximaal € 800 aan zorginstellingen voor chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

  Instantie / uitvoerder

  CZ fonds

  Meer informatie

  Via de website van CZ

 • 4.5 Subsidieregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
  Toelichting

  De uitvoeringsimpuls is een vervolg op de startimpuls. Het doel van de Uitvoeringsimpuls is het doorontwikkelen van het opgezette samenwerkingsverband en het uitvoeren van de concrete plannen die zijn opgesteld tijdens de Startimpuls. De regeling kent 2 onderdelen: 1. Financiering van procesondersteuning om lokale of regionale samenwerkingsverbanden te starten en/of doorontwikkelen voor het leveren van integrale zorg en ondersteuning. 2. Mogelijkheid om een externe partij in te huren die regionale samenwerkingspartners ondersteunt bij de analyse en interpretatie van data

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks t/m 2022

  Tijdvak aanvraag

  De uitvoeringsimpuls rond 2 is open van 15 november 2021 tot 27 september 2022.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverband werkgevers

  Bedrag, meerwaarde

  Het totale budget is 9.000.000 Euro. Voor deze impuls is maximaal 37.500 aan te vragen.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.6 Stimuleringsregeling e-health thuis
  Toelichting

  Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

  Subsidie frequentie

  t/m 31 dec 2022

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Aanbieder van zorg- en of ondersteuning.

  Bedrag, meerwaarde

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van €20.000.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.7 Subsidie implementatie- en opschalingscoaching
  Toelichting

  Zorg voor innoveren opende in 2020 haar eerste subsidieronde voor implementatie- en opschalingscoaching. Vanaf eind augustus 2022 kunnen zorginnovatoren, in ronde 8, gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met de subsidie kunnen externe coaches ingehuurd worden die de zorginnovator adviseert over implementatie- en/of opschalingsvraagstukken. Met als doel om innovaties verder te brengen in de zorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Het achtste tijdvak is geopend op 22 augustus 2022. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

  Type aanvrager

  Aanbieder van zorg en of ondersteuning vallend onder WMO 2015, Zvw, Wlz en/ of Jeugdwet en ontwikkelaar in samenwerking met aanbieder van zorg.

  Bedrag, meerwaarde

  Per aanvraag een bedrag tot €5.000,-. Totaal is er in deze laatste ronde €375.000,- beschikbaar.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor innoveren.

 • 4.8 Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet én een bijdrage willen leveren aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Tot 12 september 2022 aan te vragen.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties die zorg leveren op grond van de ZVW (doe vooraf de quickscan).

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor de derde ronde in 2022 voor deze regeling is € 15 miljoen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.9 RegioDeals vierde tranche
  Toelichting

  In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Rijk, regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan een partnerschap met elkaar aan om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken.

  Subsidie frequentie

  Meerdere tranches

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 15 juli 2022. Einddatum 15 november 2022

  Type aanvrager

  Samenwerkingspartners in de regio.

  Bedrag, meerwaarde

  Het is van belang dat het voorstel voor de Regio Deal bijdraagt aan de brede welvaart en dat de opgave meervoudig is van karakter. De Regio Deals hebben al veel beweging gebracht. Ze hebben als doel de kwaliteit van leven, wonen en werken (brede welvaart) van inwoners en ondernemers in de regio te vergroten. Rijk en regio werken hierbij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken.

  Van de regionale overheden die een voorstel indienen, wordt verwacht dat zij een financiële bijdrage leveren die passend is gegeven de opgaven en de draagkracht van de regio, waarbij 50% als uitgangspunt geldt. Regio’s dienen in hun propositie zelf de omvang en onderbouwing aan te geven van hun cofinanciering. De regionale cofinanciering kan van zowel publieke als private partijen komen.

  Instantie / uitvoerder

  BZK/RVO

  Meer informatie

  Geïnteresseerde regio’s zijn van harte uitgenodigd om de komende maanden in gesprek te gaan met de medewerkers van de verschillende departementen. Regio’s kunnen daarvoor contact opnemen via de website van RVO of via regiodeals@minbzk.nl. Meer informatie via www.rvo.nl/regiodeals.

 • 4.10 Innovatiekrediet
  Toelichting

  Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 1 januari 2022. Einddatum onbekend.

  Type aanvrager

  Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor 2022 is vastgesteld op €60 miljoen. Maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten, maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten.

  Instantie / uitvoerder

  EZK/ RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.11 Small Business Innovation Research (SBIR)
  Toelichting

  De kern van het instrument SBIR (‘Small Business Innovation Research’) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Elke SBIR oproep heeft zijn eigen tijdvak van indienen.

  Type aanvrager

  Een bedrijf tekent in op een SBIR-oproep.

  Bedrag, meerwaarde

  Elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Alle documenten voor de verschillende fases van de SBIR-competitie vindt u op mijn.rvo.nl.

 • 4.12 Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
  Toelichting

  De SWZ helpt burgers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Einddatum Initiatiefase is 31 december 2022. Voor de Plan en ontwikkelfase is dit 3 april 2024.

  Type aanvrager

  Bewonersinitiatieven en sociale ondernemers.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor de initiatiefase is in 2022 totaal € 1,5 miljoen beschikbaar. Per plan € 20.000.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.13 Implementeren met impact II
  Toelichting

  Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Deze subsidie oproep heeft tot doel om implementatieprojecten te financieren.

  Door middel van een vervolg subsidie van een afgerond project uit Voor elkaar! willen we stimuleren dat eindresultaten naar een volgende fase worden gebracht, in de praktijk worden ingebed en daadwerkelijk worden gebruikt (implementatie en borging).

  Het gaat daarbij om projecten die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld in de sectoren zorg, wonen, welzijn, onderwijs.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  8 juli tot 6 september 2022.

  Type aanvrager

  Organisaties die in het programma Voor elkaar! reeds een project hebben afgesloten. Een afgesloten project is een project dat vóór 1 augustus 2022 een eindverslag heeft ingediend.

  De belangenorganisaties die een aanvraag indienen, werken in een projectgroep samen met andere organisaties en personen die nodig zijn om het project te laten slagen.

  De aanvragende of uitvoerende organisatie dient dezelfde te zijn als het primaire project.

  Bedrag, meerwaarde

  U kunt maximaal €25.000,- voor uw project aanvragen bij ZonMw.

  In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 500.000,-

  Bijdragen van derden is geen vereiste. Indien cofinanciering wordt verstrekt zal dit worden verrekend met het maximaal toe te kennen budget door ZonMw.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.14 Leren van implementeren 1
  Toelichting

  Er zijn in de gehandicaptenzorg veel mooie interventies ontwikkeld die de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking kunnen verbeteren maar deze interventies worden helaas nog niet altijd gebruikt. Deze subsidieronde richt zich op het implementeren van dergelijke effectieve interventies in de praktijk, om de zorg aan en het leven van mensen met een beperking te verbeteren.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  15 juli tot 8 september 2022

  Type aanvrager

  Samenwerking tussen ten minste één onderzoeksorganisatie en twee gehandicaptenzorginstellingen is verplicht. De hoofdaanvrager kan ofwel een onderzoeksorganisatie zijn, ofwel één van beide gehandicaptenzorginstellingen.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor deze subsidieronde is € 1.600.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 200.000,- worden aangevraagd. Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht. De maximale looptijd is 2 jaar.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.15 Startsubsidie: versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg
  Toelichting

  Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van regio’s in het aanstellen van een onafhankelijke versneller. Het betreft in de eerste plaats regio’s waar de gemiddelde wachttijd het langst zijn en de Treeknorm (ruim) overschrijden. De aangestelde versneller zal een duidelijke stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het opzetten van een lokale of regionale samenwerking om de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken waardoor wachttijden, waar dat kan, kunnen worden verkort.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Ronde 1: 7 juli tot 20 september 2022

  Type aanvrager

  Een ggz-instelling namens een op te zetten samenwerkingsverband, en in afstemming met de voorzitter van de regionale taskforce wachttijden. Per regio kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

  Bedrag, meerwaarde

  In deze subsidieronde kan maximaal €50.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 9 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €200.000,-.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.16 Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel
  Toelichting

  Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  7 tot 20 september 2022

  Type aanvrager

  Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.

  Bedrag, meerwaarde

  Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.17 Zorg en Veiligheid - domeinoverstijgend samenwerken
  Toelichting

  Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Indienen kan tot 11 oktober 2022 14.00 uur.

  Type aanvrager

  Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.

  Bedrag, meerwaarde

  Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.18 Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden
  Toelichting

  Het doel van deze voucherregeling is het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Onder mentale vitaliteit wordt verstaan zich geestelijk sterk en fit voelen, beschikken over veel energie, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. De regeling kent twee onderliggende doelgroepen: thuis of hybride werkenden en werkenden in het algemeen. Met een voucher kunnen Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en organisaties van zelfstandigen diensten en tools van geaccrediteerde professionals voor hun achterban inhuren.

  De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe van “van wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  28 juni t/m 27 september 2022 (of zoveel eerder als het budget op is).

  Type aanvrager

  A&O fondsen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met een KVK-nummer voor wie het bevorderen van de mentale vitaliteit van thuis/hybride werkenden of werkenden naar aanleiding van de coronapandemie relevant is. Er mag per doelgroep maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend. In het totaal is er € 2.125.000,- beschikbaar. Voor een voucher kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Maximaal 10% van het aangevraagde budget is geoormerkt als uitvoerend budget. Per werkende is een budget beschikbaar van maximaal € 1.000,- (inclusief BTW). Het uurtarief van de geaccrediteerde professional is gemaximaliseerd tot € 125,- (inclusief BTW). Na toekenning van financiering, wordt 80% van het aangevraagde bedrag overgemaakt. De resterende 20% volgt na goedkeuring van het eindverslag en de eindfactuur.

  Bedrag, meerwaarde

  In totaal is er in de periode van dinsdag 28 juni t/m dinsdag 27 september 2022 € 2.125.000,- beschikbaar met een maximum van € 50.000,- per voucher. Deze vouchers zijn bedoeld voor de inhuur van diensten via speciaal geselecteerde professionals.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media