Image

Subsidiewijzer

Innoveren en Experimenteren

Subsidies en regelingen gericht op het thema Innoveren en Experimenteren.

 

 • 4.1 Beleidsregel innovatie zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg
  Toelichting

  De beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties geeft zorgverzekeraars/zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat, of om aan te sluiten bij een bestaand experiment.

  Subsidie frequentie

  Hele jaar door

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 1-1-2019. Einddatum is onbepaald

  Type aanvrager

  Voor de aanvraag van een experiment moet een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor worden opgesteld.

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgevers krijgen de gelegenheid nieuwe vormen van zorg uit te proberen die moeten leiden tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van zorg, een efficiëntere zorgorganisatie of verbetering van de kwaliteit van zorg.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor Innoveren

 • 4.2 VGZ – Zorgvernieuwing
  Toelichting

  Met de prestatie Zorgvernieuwing wordt de mogelijkheid geboden om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Huisartsen

  Bedrag, meerwaarde

  Budget: geen vaststaand bedrag. Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat na de projecttijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Let wel: De kenmerken van een potentieel vernieuwingsproject zijn:

  • het project valt niet onder een van de regelingen zoals genoemd in onze overeenkomst met u
  • het project wordt niet gefinancierd op een andere manier en is ook niet eerder door ons gefinancierd.
  Instantie / uitvoerder

  VGZ

  Meer informatie

  Via de website van VGZ

 • 4.3 Kaderregeling VWS-subsidies
  Toelichting

  Of activiteiten voor subsidie in aanmerking komen staat niet in de Kaderregeling VWS-subsidies, maar hangt af van het subsidiebeleid van VWS. In ieder geval moeten de activiteiten zich richten op een van de volgende beleidsterreinen:

  • gezondheidsbevordering
  • gezondheidsbescherming
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis) en
  • sport (voor zover van landelijke betekenis).
  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Instellingen

  Bedrag, meerwaarde

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen project- en instellingssubsidies. Budget: aanvragen vanaf € 125.00,00.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I

 • 4.4 CZ fonds
  Toelichting

  Het CZ Fonds spant zich in om de zorg nog beter te maken. Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan goede initiatieven voor verbetering van de zorg.​ Het CZ Fonds steunt door het organiseren van de 2-jaarlijkse CZ Zorgprijs, de jaarlijkse uitreiking van 40 CZ Verwenzorgprijzen en het financieren van projecten.

  Subsidie frequentie

  I.v.m. Corona gaat de CZ Zorgprijs niet door.

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar. Eerste datum was in november 2016.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Het CZ Fonds biedt op twee verschillende manieren ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven:

  met de CZ Zorgprijs als beloning voor projecten rond een vooraf benoemd thema.
  met de toekenning van 40 CZ Verwenzorgprijzen van maximaal € 800 aan zorginstellingen voor chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

  Instantie / uitvoerder

  CZ fonds

  Meer informatie

  Via de website van CZ

 • 4.5 Health deals
  Toelichting

  De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. Er komen ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Health deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat je knelpunten ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Je kunt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, bedrijf, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een health deal aanmelden.

  Bedrag, meerwaarde

  Budget: geen vaststaand bedrag

  Instantie / uitvoerder

  VWS en EZ, RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.6 Subsidieregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
  Toelichting

  De regeling kent 2 onderdelen: 1. Financiering van procesondersteuning om lokale of regionale samenwerkingsverbanden te starten en/of doorontwikkelen voor het leveren van integrale zorg en ondersteuning. 2. Mogelijkheid om een externe partij in te huren die regionale samenwerkingspartners ondersteunt bij de analyse en interpretatie van data.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks t/m 2021

  Tijdvak aanvraag

  De uitvoeringsimpuls gaat najaar 2019 open, in aansluiting op de startimpuls. Een nieuwe ronde is geopend in het voorjaar van 2021.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverband werkgevers

  Bedrag, meerwaarde

  Het totale budget is 9.000.000 Euro.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.7 Stimuleringsregeling e-health thuis
  Toelichting

  Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

  Subsidie frequentie

  t/m 31 dec 2021

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Aanbieder van zorg- en of ondersteuning.

  Bedrag, meerwaarde

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van €20.000.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.8 Subsidie implementatie- en opschalingscoaching
  Toelichting

  Zorg voor innoveren opende in 2020 haar eerste subsidieronde voor implementatie- en opschalingscoaching. Vanaf 4 april 2022 kunnen zorginnovatoren, in ronde 7, gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met de subsidie kunnen externe coaches ingehuurd worden die de zorginnovator adviseert over implementatie- en/of opschalingsvraagstukken. Met als doel om innovaties verder te brengen in de zorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Het zevende tijdvak is geopend vanaf 4 april 2022. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

  Type aanvrager

  Aanbieder van zorg en of ondersteuning vallend onder WMO 2015, Zvw, Wlz en/ of Jeugdwet en ontwikkelaar in samenwerking met aanbieder van zorg.

  Bedrag, meerwaarde

  Per aanvraag een bedrag tot €5.000,-. Totaal is er in deze laatste ronde €375.000,- beschikbaar.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor innoveren.

 • 4.9 Actieonderzoek innovatie zorg
  Toelichting

  De organisatie van de zorg brengt complexe vraagstukken met zich mee, zeker voor wie zich bezighoudt met de juiste zorg op de juiste plek. Hoe kun je de zorg nog beter organiseren en laten aansluiten op de behoeften van de patiënt? ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die met actieonderzoek meer willen leren over veranderde zorgprocessen in de praktijk.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Aanvragen mogelijk tot uiterlijk 9 maart 2021 om 14.00 uur

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Per aanvraag wordt een maximaal bedrag van €150.000,- toegekend. De maximale duur van een project is 24 maanden. De financiering biedt ruimte voor:

  Experimenteren met een beoogde verbetering in een reeds ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken.
  Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie.
  De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.10 Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet én een bijdrage willen leveren aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 15 november 2021

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties die zorg leveren op grond van de ZVW (doe vooraf de quickscan).

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor 2021 en 2022 voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen. U kunt per activiteit minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 aanvragen. Alleen voor de activiteit ‘nieuwe technologieën’ (g) geldt een maximum van € 25.000 subsidie.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media