Image

Subsidiewijzer

Innoveren en Experimenteren

Subsidies en regelingen gericht op het thema Innoveren en Experimenteren.

 

 • 4.1 Beleidsregel innovatie zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg
  Toelichting

  De beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties geeft zorgverzekeraars/zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat, of om aan te sluiten bij een bestaand experiment.

  Subsidie frequentie

  Hele jaar door

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 1-1-2019. Einddatum is onbepaald

  Type aanvrager

  Voor de aanvraag van een experiment moet een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor worden opgesteld.

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgevers krijgen de gelegenheid nieuwe vormen van zorg uit te proberen die moeten leiden tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van zorg, een efficiëntere zorgorganisatie of verbetering van de kwaliteit van zorg.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor Innoveren

 • 4.2 VGZ - Zorgvernieuwing
  Toelichting

  Met de prestatie Zorgvernieuwing wordt de mogelijkheid geboden om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Huisartsen

  Bedrag, meerwaarde

  Budget: geen vaststaand bedrag. Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat na de projecttijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Let wel: De kenmerken van een potentieel vernieuwingsproject zijn:

  • het project valt niet onder een van de regelingen zoals genoemd in onze overeenkomst met u
  • het project wordt niet gefinancierd op een andere manier en is ook niet eerder door ons gefinancierd.
  Instantie / uitvoerder

  VGZ

  Meer informatie

  Via de website van VGZ

 • 4.3 Kaderregeling VWS-subsidies
  Toelichting

  Of activiteiten voor subsidie in aanmerking komen staat niet in de Kaderregeling VWS-subsidies, maar hangt af van het subsidiebeleid van VWS. In ieder geval moeten de activiteiten zich richten op een van de volgende beleidsterreinen:

  • gezondheidsbevordering
  • gezondheidsbescherming
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis) en
  • sport (voor zover van landelijke betekenis).
  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Instellingen

  Bedrag, meerwaarde

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen project- en instellingssubsidies. Budget: aanvragen van €25.000 – € 125.000.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van overheid.nl.

 • 4.4 CZ fonds
  Toelichting

  Het CZ Fonds spant zich in om de zorg nog beter te maken. Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan goede initiatieven voor verbetering van de zorg.​ Het CZ Fonds steunt door het organiseren van de 2-jaarlijkse CZ Zorgprijs, de jaarlijkse uitreiking van 40 CZ Verwenzorgprijzen en het financieren van projecten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Eerste datum was in november 2016. Het thema en de inschrijving worden meestal in het voorjaar bekend gemaakt. Aanvragen kunnen doorgaans tussen 1 juni en 1 juli van het desbetreffende jaar ingezonden worden.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Het CZ Fonds biedt op twee verschillende manieren ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven:

  met de CZ Zorgprijs als beloning voor projecten rond een vooraf benoemd thema.
  met de toekenning van 40 CZ Verwenzorgprijzen van maximaal € 800 aan zorginstellingen voor chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

  Instantie / uitvoerder

  CZ fonds

  Meer informatie

  Via de website van CZ

 • 4.5 Stimuleringsregeling e-health thuis
  Toelichting

  Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

  Subsidie frequentie

  t/m 31 dec 2022

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Aanbieder van zorg- en of ondersteuning.

  Bedrag, meerwaarde

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van €20.000.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.6 Innovatiekrediet
  Toelichting

  Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Ingegaan op 1 januari 2022, einddatum 31 december 2022.

  Type aanvrager

  Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor 2022 is vastgesteld op €60 miljoen. Maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten, maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten.

  Instantie / uitvoerder

  EZK/ RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.7 Small Business Innovation Research (SBIR)
  Toelichting

  De kern van het instrument SBIR (‘Small Business Innovation Research’) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Elke SBIR oproep heeft zijn eigen tijdvak van indienen.

  Type aanvrager

  Een bedrijf tekent in op een SBIR-oproep.

  Bedrag, meerwaarde

  Elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Alle documenten voor de verschillende fases van de SBIR-competitie vindt u op mijn.rvo.nl. Zie ook de onderwerpen via deze link.

 • 4.8 Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
  Toelichting

  De SWZ helpt burgers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Einddatum Initiatiefase is 31 december 2022. Voor de Plan en ontwikkelfase is dit 3 april 2024.

  Type aanvrager

  Bewonersinitiatieven en sociale ondernemers.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor de initiatiefase is in 2022 totaal € 1,5 miljoen beschikbaar. Per plan € 20.000.

  Instantie / uitvoerder

  RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 4.9 Implementeren met impact III
  Toelichting

  Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Deze subsidie oproep heeft tot doel om implementatieprojecten te financieren.

  Door middel van een vervolg subsidie van een afgerond project uit Voor elkaar! willen we stimuleren dat eindresultaten naar een volgende fase worden gebracht, in de praktijk worden ingebed en daadwerkelijk worden gebruikt (implementatie en borging).

  Het gaat daarbij om projecten die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld in de sectoren zorg, wonen, welzijn, onderwijs.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf heden tot 2 maart 2023 14.00 uur

  Type aanvrager

  Organisaties die in het programma Voor elkaar! reeds een project hebben afgesloten. Een afgesloten project is een project dat vóór 1 augustus 2022 een eindverslag heeft ingediend.

  De belangenorganisaties die een aanvraag indienen, werken in een projectgroep samen met andere organisaties en personen die nodig zijn om het project te laten slagen.

  De aanvragende of uitvoerende organisatie dient dezelfde te zijn als het primaire project.

  Bedrag, meerwaarde

  U kunt maximaal €25.000,- voor uw project aanvragen bij ZonMw.

  In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 500.000,-

  Bijdragen van derden is geen vereiste. Indien cofinanciering wordt verstrekt zal dit worden verrekend met het maximaal toe te kennen budget door ZonMw.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.10 Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel
  Toelichting

  Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  7 tot 20 september 2022

  Type aanvrager

  Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.

  Bedrag, meerwaarde

  Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.11 Zorg en Veiligheid - domeinoverstijgend samenwerken
  Toelichting

  Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Indienen kan tot 11 oktober 2022 14.00 uur.

  Type aanvrager

  Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.

  Bedrag, meerwaarde

  Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.12 Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg (ronde 1)
  Toelichting

  Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen kunnen vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een kansrijke interventie en/of hulpmiddel in de palliatieve zorg.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  6 februari – 20 februari 2023 14.00 uur

  Type aanvrager

  Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5, lid 1, van de Wet toelating zorginstellingen), samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen.

  Bedrag, meerwaarde

  Maximaal € 35.000,- aan te vragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Zorgkosten zijn niet subsidiabel. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 500.000,-.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.13 DoelmatigheidsOnderzoek - Stimuleringssubsidie (ronde 3)
  Toelichting

  Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Heden tot 11 januari 2023 14.00 uur

  Type aanvrager

  Een aanvraag kan door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie of zorginstelling worden ingediend.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor deze subsidieronde is €200.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van ZonMw

 • 4.14 Subsidie implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis
  Toelichting

  Zorg voor innoveren opende op 28 februari 2023 een speciale subsidieronde van de Implementatie- en opschalingscoaching. Deze subsidieronde was namelijk gericht op zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

  De Implementatie- en opschalingscoachingscoaching Ouderen Thuis bleek een succes en werd gesloten op 17 april 2023. Maar liefst 102 aanvragers mogen starten met een coachingtraject. De aanvragen gaan bijvoorbeeld over technologische innovaties of procesinnovaties ten dienste van zorginnovaties. Of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe keuzeprocesondersteuning voor thuiswonende ouderen om hun eigen regie te vergroten. Een ander voorbeeld richt zich op tools om ouderen met dementie langer thuis te kunnen laten wonen.

  Met deze subsidie van Zorg voor innoveren kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Deze subsidieregeling is specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning, en Zorg voor Ouderen (WOZO).

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  12 september 2023, 14.00 uur

  Type aanvrager
  • Een aanbieder van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers).
  • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
  • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
  Bedrag, meerwaarde

  In deze subsidieronde is een miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMw

  Meer informatie

  Via de website van Zorg voor Innoveren

 • 4.15 Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019 - 2022
  Toelichting

  Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie om de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt te verbeteren. De minister wil dit bereiken door het stimuleren van duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidie wordt verstrekt voor alle activiteiten die voortvloeien uit deze publiek-private samenwerking. Er kan voor twee soorten projecten subsidie worden aangevraagd: een subsidie voor starters en een subsidie voor opschalers. De subsidie voor starters is bedoeld voor nieuwe projecten. Het is niet bedoeld voor projecten die voortkomen uit eerder vanuit het RIF gesubsidieerde projecten. De subsidie voor opschalers is bedoeld voor projecten die al eerder subsidie vanuit het RIF hebben ontvangen. Met de subsidie voor opschalers wordt dan volop ingezet op verdieping en verbreding van het bestaande RIF-project.

  Subsidie frequentie

  2x per jaar

  Tijdvak aanvraag

  Het tweede Regionaal Investeringsfonds mbo loopt van 2019 tot en met 2022. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 1 februari en van 1 juni tot 1 juli.

  Type aanvrager

  De subsidie is bestemd voor een publiek-privaat samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één bekostigde mbo-instelling en ten minste één arbeidsorganisatie. De bekostigde mbo-instelling vraagt namens het samenwerkingsverband de subsidie aan. Het is niet mogelijk om een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, de subsidie te laten aanvragen en/of ontvangen. Er zit geen beperking op het aantal aanvragen dat een mbo-instelling mag indienen. Let op: als een samenwerkingsverband een aanvraag heeft ingediend, maar deze is afgewezen, vanwege het feit dat de aanvraag onvoldoende is beoordeeld, dan mag de (verbeterde/vernieuwde) aanvraag nog éénmaal worden ingediend.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor subsidieverstrekkingen op grond van deze regeling is voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2023 in totaal € 127.000.000,– beschikbaar. Voor de aanvraagperiode van januari 2023 is het subsidieplafond vastgesteld op € 17 miljoen. Voor de aanvraagperiode van 1 juni tot en met 30 juni 2023 is € 10 miljoen beschikbaar. Dit is tevens de laatste aanvraagperiode van de huidige regeling. De subsidie bedraagt ten minste € 250.000,– en ten hoogste € 2.000.000,– per subsidieaanvraag.

  Instantie / uitvoerder

  OCW via DUS-I

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media