Subsidies instroom

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Onze subsidiewijzer geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor de sector zorg en welzijn. Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema ‘Instroom’.

Overzicht

1.1 Jobcoach regeling

Toelichting

Werkgevers met een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kunnen bij UWV subsidie voor interne jobcoaching aanvragen.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Doorlopend

Type aanvrager

Werkgever

Bedrag, meerwaarde

Werknemers worden geholpen bij het inwerken, begeleid of er wordt een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt. UWV vergoedt ondersteuning door een jobcoach voor bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor de duur van max. 3 jaar. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de jobcoach betaald. De werkgever kan ook een eigen werknemer als jobcoach aanwijzen, waarvoor de uren (tot een maximum) vergoed worden.

Instantie / uitvoerder

SZW / UWV

Meer informatie
1.2 Proefplaatsing

Toelichting

Proefplaatsingen zijn bedoeld voor werkzoekenden met uitzicht op een baan, waarvan de werkgevers twijfelen of de werkzoekende het werk aankan. De werkzoekende gaat dan twee maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt de werkzoekende de kans om ervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werkzoekende zijn/haar uitkering en betaalt de werkgever nog geen salaris. De werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Doorlopend

Type aanvrager

Werknemer samen met werkgever

Bedrag, meerwaarde

Werkgever kan zonder loonkosten bepalen of de werkzoekende die moeilijk plaatsbaar is geschikt is voor de betreffende functie (mits er de intentie tot een aanstelling bestaat).

Instantie / uitvoerder

UWV

Meer informatie
1.3 Compensatieregeling oudere werknemer

Toelichting

Voor werknemers – langer dan 1 jaar werkloos en ziek – geboren voor 1 januari 1962 en die tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 in dienst zijn getreden bij deze werkgever, wordt in geval van ziekte een ziektewet-uitkering uitgekeerd.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Werkgever

Bedrag, meerwaarde

De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft dus geen ziektekosten meer bij een ziekteverzuim van meer dan 13 weken.

Instantie / uitvoerder

SZW / UWV

Meer informatie
1.4 Loonsuppletie

Toelichting

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in loondienst gaan werken (minimaal 6 maanden), kunnen in het geval hun salaris lager ligt dan wat ze volgens het UWV nog kunnen verdienen onder bepaalde voorwaarden een aanvulling op hun inkomen krijgen. De loonsuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van het loon dat volgens UWV verdiend kan worden. Ieder jaar wordt dit een beetje minder: het tweede jaar is dit 75% van de loonsuppletie, het derde jaar 50%. In het laatste jaar is dit 25%.

Subsidie frequentie

Maximaal 4 jaar

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Werknemer

Bedrag, meerwaarde

Als een werknemer onder een van de volgende situaties geldt:

  • krijgt een WAO- of WAZ-uitkering
  • rijgt een Wajong-uitkering die vóór 1 januari 2010 is aangevraagd
  • is jonger dan 18 jaar en heeft een ziekte of handicap.
  • ontvangt na een herbeoordeling nog een gedeeltelijke WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.

Werknemer met WIA ontvangt geen loonsuppletie.

Instantie / uitvoerder

UWV

Meer informatie
1.5 Loonkostenvoordeel (LKV)

Toelichting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het gaat vooral om de volgende groepen werknemers:

  • oudere werknemers met een uitkering
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • werknemers met een arbeidsbeperking

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Als u een werknemer in dienst neemt, dan heeft u 1 keer recht op het loonkostenvoordeel (LKV) voor dezelfde doelgroep waar de werknemer onder valt. U ontvangt het LKV dan 3 jaar vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst is.

Als u recht heeft op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer, dan geldt een andere termijn. U ontvangt het LKV dan na de herplaatsing, over een periode van 1 jaar.

Type aanvrager

Werkgever en werknemer

Bedrag, meerwaarde

Hoeveel u maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort.

Instantie / uitvoerder

UWV

Meer informatie
1.6 Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Toelichting

De werkgever betaalt de werkgever tijdelijk minder loon omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Een half jaar tot maximaal 5 jaar. Evt. is verlenging mogelijk, maar doel moet volledig salaris zijn.

Type aanvrager

Werkgever met werknemers met Wajong uitkering

Bedrag, meerwaarde

Werkgevers kunnen arbeidsgehandicapte werknemers die (nog) niet volledig presteren in dienst nemen tegen een salaris dat in verhouding staat tot de prestatie die de werknemer kan leveren. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken.

Instantie / uitvoerder

UWV

Meer informatie
1.7 Werkplek aanpassingen arbeidsgehandicapten

Toelichting

Heeft een werknemer hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen? Bijvoorbeeld een doventolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kan hiervoor een vergoeding worden aangevraagd bij het UWV.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Werkgever

Bedrag, meerwaarde

Werkplekaanpassingen kunnen vergoed worden door UWV. Alleen speciale aanpassingen kunnen vergoed worden; zaken die horen bij de standaarduitrusting van een bedrijf vallen daar niet onder.

Instantie / uitvoerder

SZW / UWV

Meer informatie
1.8 Instituut Gak – sociale zekerheid arbeidsmarktbeleid

Toelichting

Subsidie t.b.v. projecten gericht op sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten bieden ondersteuning aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt. Het instituut ondersteunt 5 categorieën: activering, bijdragen aan politiek debat, ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken, preventie, voorlichting.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Alle rechtspersonen in NL

Bedrag, meerwaarde

Door middel van de subsidie kunnen werkgevers ondersteuning bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Budget voor projectaanvraag:

  • Aanvragen t/m € 20.000,-
  • Aanvragen boven € 20.000,-

Thema’s: sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

Instantie / uitvoerder

Instituut Gak

Meer informatie
1.9 Participatiewet

Toelichting

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie, om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Als u dit doet, kunt u (financiële) ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

2015 – heden

Type aanvrager

Bedrag, meerwaarde

Gebruik de advieswijzer doelgroepregister om na te gaan of en voor hoeveel ondersteuning u in aanmerking komt: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen-wajong-aanvragen/welke-ondersteuning-kan-ik-krijgen/index.aspx

Instantie / uitvoerder

SZW

Meer informatie
1.10 Sterk in je werk, zorg voor jezelf (voor werknemers)

Toelichting

Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en hulp wil bij het nadenken over zijn of haar loopbaan. Het is er ook voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Je krijgt in een persoonlijk gesprek met een gratis loopbaancoach informatie over opleidingen, baankansen bij jou in de buurt, maar ook advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Voorlopig nog geen sluitingstermijn

Type aanvrager

Werknemers

Bedrag, meerwaarde

Sterk in je werk, zorg voor jezelf is een persoonlijk traject. Je meld je aan via het formulier op de website voor steun van een loopbaancoach. Dit is gratis. Je krijgt een bevestigingsmail en er wordt contact met je opgenomen via het emailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

Je ontmoet je coach op dit moment vaak via beeldbellen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal gesproken zijn dit persoonlijke ontmoetingen op een vaste locatie.

Tijdens deze gesprekken praat je met je coach over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Hiermee gaan jullie aan de slag. Sterk in je werk is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Je krijgt advies over op jouw specifieke situatie en wensen.

Instantie / uitvoerder

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Meer informatie

Meer informatie