Image

Subsidiewijzer

Kiezen en Toeleiden

Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema Kiezen en Toeleiden.

 

 • 1.1 Jobcoach regeling
  Toelichting

  Werkgevers met een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kunnen bij UWV subsidie voor interne jobcoaching aanvragen.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Doorlopend

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Werknemers worden geholpen bij het inwerken, begeleid of er wordt een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt. UWV vergoedt ondersteuning door een jobcoach voor bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor de duur van max. 3 jaar. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de jobcoach betaald. De werkgever kan ook een eigen werknemer als jobcoach aanwijzen, waarvoor de uren (tot een maximum) vergoed worden.

  Instantie / uitvoerder

  SZW / UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.2 Proefplaatsing
  Toelichting

  Proefplaatsingen zijn bedoeld voor werkzoekenden met uitzicht op een baan, waarvan de werkgevers twijfelen of de werkzoekende het werk aankan. De werkzoekende gaat dan twee maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt de werkzoekende de kans om ervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werkzoekende zijn/haar uitkering en betaalt de werkgever nog geen salaris. De werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Doorlopend

  Type aanvrager

  Werknemer samen met werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgever kan zonder loonkosten bepalen of de werkzoekende die moeilijk plaatsbaar is geschikt is voor de betreffende functie (mits er de intentie tot een aanstelling bestaat).

  Instantie / uitvoerder

  UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.3 Compensatieregeling oudere werknemer
  Toelichting

  Voor werknemers – langer dan 1 jaar werkloos en ziek – geboren voor 1 januari 1962 en die tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 in dienst zijn getreden bij deze werkgever, wordt in geval van ziekte een ziektewet-uitkering uitgekeerd.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft dus geen ziektekosten meer bij een ziekteverzuim van meer dan 13 weken.

  Instantie / uitvoerder

  SZW / UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.4 Loonsuppletie
  Toelichting

  Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in loondienst gaan werken (minimaal 6 maanden), kunnen in het geval hun salaris lager ligt dan wat ze volgens het UWV nog kunnen verdienen onder bepaalde voorwaarden een aanvulling op hun inkomen krijgen. De loonsuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van het loon dat volgens UWV verdiend kan worden. Ieder jaar wordt dit een beetje minder: het tweede jaar is dit 75% van de loonsuppletie, het derde jaar 50%. In het laatste jaar is dit 25%.

  Subsidie frequentie

  Maximaal 4 jaar

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werknemer

  Bedrag, meerwaarde

  Als een werknemer onder een van de volgende situaties geldt:

  • krijgt een WAO- of WAZ-uitkering
  • rijgt een Wajong-uitkering die vóór 1 januari 2010 is aangevraagd
  • is jonger dan 18 jaar en heeft een ziekte of handicap.
  • ontvangt na een herbeoordeling nog een gedeeltelijke WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.

  Werknemer met WIA ontvangt geen loonsuppletie.

  Instantie / uitvoerder

  UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.5 Loonkostenvoordeel (LKV)
  Toelichting

  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het gaat vooral om de volgende groepen werknemers:

  • oudere werknemers met een uitkering
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • werknemers met een arbeidsbeperking

  Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Als u een werknemer in dienst neemt, dan heeft u 1 keer recht op het loonkostenvoordeel (LKV) voor dezelfde doelgroep waar de werknemer onder valt. U ontvangt het LKV dan 3 jaar vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst is.

  Als u recht heeft op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer, dan geldt een andere termijn. U ontvangt het LKV dan na de herplaatsing, over een periode van 1 jaar.

  Type aanvrager

  Werkgever en werknemer

  Bedrag, meerwaarde

  Hoeveel u maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort.

  Instantie / uitvoerder

  UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.6 Minder loon Wajonger (loondispensatie)
  Toelichting

  De werkgever betaalt de werkgever tijdelijk minder loon omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Een half jaar tot maximaal 5 jaar. Evt. is verlenging mogelijk, maar doel moet volledig salaris zijn.

  Type aanvrager

  Werkgever met werknemers met Wajong uitkering

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgevers kunnen arbeidsgehandicapte werknemers die (nog) niet volledig presteren in dienst nemen tegen een salaris dat in verhouding staat tot de prestatie die de werknemer kan leveren. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken.

  Instantie / uitvoerder

  UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.7 Werkplek aanpassingen arbeidsgehandicapten
  Toelichting

  Heeft een werknemer hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen? Bijvoorbeeld een doventolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kan hiervoor een vergoeding worden aangevraagd bij het UWV.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Werkplekaanpassingen kunnen vergoed worden door UWV. Alleen speciale aanpassingen kunnen vergoed worden; zaken die horen bij de standaarduitrusting van een bedrijf vallen daar niet onder.

  Instantie / uitvoerder

  SZW / UWV

  Meer informatie

  Via de website van het UWV.

 • 1.8 Instituut Gak – sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid
  Toelichting

  Subsidie t.b.v. projecten gericht op sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten bieden ondersteuning aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt. Het instituut ondersteunt 5 categorieën: activering, bijdragen aan politiek debat, ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken, preventie, voorlichting.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Alle rechtspersonen in NL

  Bedrag, meerwaarde

  Door middel van de subsidie kunnen werkgevers ondersteuning bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Budget voor projectaanvraag:

  • Aanvragen t/m € 20.000,-
  • Aanvragen boven € 20.000,-

  Thema’s: sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Instantie / uitvoerder

  Instituut Gak

  Meer informatie

  Via de website van het Instituut Gak

 • 1.9 Participatiewet
  Toelichting

  De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie, om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Als u dit doet, kunt u (financiële) ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  2015 – heden

  Type aanvrager

  Bedrag, meerwaarde

  Gebruik de advieswijzer doelgroepregister om na te gaan of en voor hoeveel ondersteuning u in aanmerking komt: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen-wajong-aanvragen/welke-ondersteuning-kan-ik-krijgen/index.aspx

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het UWV

 • 1.10 Coronabanen in de zorg (COZO) 2022
  Toelichting

  De subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (COZO 2022) is bedoeld voor zorgaanbieders die coronabanen in de zorg hebben gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Coronabanen zijn tijdelijk ondersteunende coronagerelateerde functies waarmee de zorg tijdens de coronacrisis is ontlast.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  U kunt subsidie aanvragen van 15 november 2022 09.00 uur tot en met 6 december 2022 17.00 uur.

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders o.g.v. Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook ADL-aanbieders vallen hieronder.

  Bedrag, meerwaarde

  U kunt maximaal €25.800 subsidie aanvragen voor een voltijds coronabaan van 6 maanden. Een zorgaanbieder kan in totaal maximaal € 4 miljoen subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag per werknemer per coronabaan bestaat uit de loonkosten (tot een maximum van 120 % van het wettelijk minimumloon), onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten en maximaal 20% van de kosten voor de begeleiding. Het budget voor COZO 2022 is € 45 miljoen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-i

Subsidie voor werknemers binnen het thema Kiezen en Toeleiden.

 • 1.11 Sterk in je werk, zorg voor jezelf
  Toelichting

  Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en hulp wil bij het nadenken over zijn of haar loopbaan. Het is er ook voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Je krijgt in een persoonlijk gesprek met een gratis loopbaancoach informatie over opleidingen, baankansen bij jou in de buurt, maar ook advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voorlopig nog geen sluitingstermijn

  Type aanvrager

  Werknemers

  Bedrag, meerwaarde

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf is een persoonlijk traject. Je meld je aan via het formulier op de website voor steun van een loopbaancoach. Dit is gratis. Je krijgt een bevestigingsmail en er wordt contact met je opgenomen via het emailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

  Je ontmoet je coach op dit moment vaak via beeldbellen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal gesproken zijn dit persoonlijke ontmoetingen op een vaste locatie.

  Tijdens deze gesprekken praat je met je coach over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Hiermee gaan jullie aan de slag. Sterk in je werk is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Je krijgt advies over op jouw specifieke situatie en wensen.

  Instantie / uitvoerder

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf

  Meer informatie

  Via de website van Sterk in je werk

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media