Image

Subsidiewijzer

Leren en Opleiden

Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema Leren en Opleiden.

 

 • 2.1 Subsidieregeling praktijkleren
  Toelichting

  Subsidie om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Aan te vragen aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het studiejaar (voor hbo, promovendi en toio’s) loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

  Op dit moment gesloten maar aanvragen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022.

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Speciaal voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Maximale budget: € 2.700 per praktijk- of werkleersplaats.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / RVO

  Meer informatie

  Via de website is te vinden of je als werkgever in aanmerking komt, meer informatie over deze regeling is hier te bekijken.

 • 2.2 Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)
  Toelichting

  Om samenwerking tussen mbo-instellingen en innovatieve bedrijven te bevorderen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Omdat de resultaten boven verwachting waren, is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. Er wordt voor deze periode opnieuw 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  Subsidie frequentie

  Wegens succes verlengd tot 2022

  Tijdvak aanvraag

  Van 1 januari tot en met 31 januari 2022 kunt u een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022.

  Type aanvrager

  MBO-instelling in samenwerking met bedrijven of publieke organisaties.

  Bedrag, meerwaarde

  Geld voor innovatie, Bedrag is minimaal 200.000,- en maximaal 2.000.000,- voor een periode van 4 jaar. Bovendien is per aanvraag nog maximaal € 500.000 aanvullende subsidie beschikbaar voor het doelmatiger organiseren van het opleidingenaanbod.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / DUO

  Meer informatie

  Via de website van het Regionaal investeringsfonds mbo.

 • 2.3 Stagefonds zorg
  Toelichting

  Een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen. Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks terugkerend (tot 1 augustus 2021)

  Tijdvak aanvraag

  Aan te vragen na het afronden van het schooljaar, tot en met 1 oktober van het volgend schooljaar. Aanvragen ontvangen na 1 oktober 2021 worden afgewezen. Voor het studiejaar 2021-2022 ontvangen de bij het ministerie bekende instellingen in augustus 2022 automatisch bericht.

  Type aanvrager

  Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Wlz, de Jeugdwet, de Zvw, de Wmo of de Wet publieke gezondheid.

  Bedrag, meerwaarde

  Op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid. De aanvraagformulieren worden medio augustus verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment kan ook om een blanco aanvraagformulier van de genoemde website gedownload en ingediend worden. In totaal is 125 miljoen beschikbaar.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / SBB

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.4 Subsidieregeling vaccinatie zorg
  Toelichting

  Bekostiging van de vaccinatie tegen hepatitis B van stagiaires in de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 mei komend schooljaar

  Type aanvrager

  Onderwijsinstellingen in het mbo en hbo die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd worden.

  Bedrag, meerwaarde

  Het subsidiebedrag is afhankelijke van het aantal ingeschreven studenten in het voorgaande jaar. Daarbij wordt een normbedrag van 125 euro per student gehanteerd. De exacte berekening is te vinden in artikel 5 van de regeling.

  Scholen zorgen dat leerlingen tijdig worden gevaccineerd voor hun stage.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.5 Beschikbaarheidbijdrage
  Toelichting

  Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Bekijk deze informatie hier.

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders die opleidingsinstelling zijn.

  Bedrag, meerwaarde

  Eerlijke verdeling van opleidingsplaatsen en kosten voor opleidingsziekenhuizen/instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage kan aangevraagd worden voor zorgfuncties, medische vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit

 • 2.6 Regeling open en online onderwijs 2018-2022
  Toelichting

  Jaarlijks is 700.000 euro beschikbaar voor projecten bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. SURFnet begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en disseminatie, en initieert kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks. De regeling vervalt per 1 september 2022.

  Tijdvak aanvraag

  De volledige aanvraag kan tot en met 15 december 2021 worden ingediend. Lees alle praktische informatie hier.

  Type aanvrager

  Nederlandse hoger-onderwijs-instellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden

  Bedrag, meerwaarde

  In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. In aanmerking komen projecten over online onderwijs waarbij leermateriaal met een Creative Commons-licentie gebruikt of ontwikkeld wordt en dat bovendien open is in tijd, plaats, toegang of programma en/of gratis wordt aangeboden. Het betreffende onderwijs moet binnen de projectperiode minimaal één keer worden uitgevoerd. In de projecten mag ook open leermateriaal worden hergebruikt. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / SURFnet

  Meer informatie

  Via de website van SURF

 • 2.7 Subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz
  Toelichting

  Subsidies voor de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling die uitsluitend zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar. Alleen aanvraag mogelijk voor 14 in regeling vastgelegde instellingen.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 oktober

  Type aanvrager

  Opleidingsinrichtingen die voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater erkend zijn door de RGS (stichting Resultaatgericht Samenwerken) en praktijkopleidingsinstellingen die voor de desbetreffende zorgopleiding is erkend door de CRT (Commissie Registratie en Toezicht) of de RSV (Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde).

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van onderzoek van de NZa naar de kostprijs van de vervolgopleiding. Kijk hier voor de actuele tarieven

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.8 Stimuleringsregeling stageplaatsen in huisartsenpraktijk
  Toelichting

  Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk. De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Hele jaar door. De looptijd van een project is maximaal 1 jaar.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverband met minimaal 1 huisartsenpraktijk (cao Huisartsenzorg).

  Bedrag, meerwaarde

  De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000).

  Instantie / uitvoerder

  VWS / OCW / SSFH / SBB / RVO

  Meer informatie

  Via de website van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

 • 2.9 Subsidie taaltrajecten voor laaggeletterde werknemers (nieuw 2021-2024)
  Toelichting

  Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  In 2022 kan er van 1 januari tot en met 28 februari subsidie worden aangevraagd.

  Type aanvrager

  Werkgevers en samenwerkingsverbanden

  Bedrag, meerwaarde

  Subsidie is op een aantal punten aangepast; subsidie is ook mogelijk voor praktijkgerichte experimenten. Voor 2021 is eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar. De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.10 Opleidingstrajecten mbo-certificaten niveau 2 en 3
  Toelichting

  Het ministerie van VWS subsidieert 3.000 opleidingstrajecten voor mbo certificaten gericht op Individuele basiszorg niveau 2, Individuele zorg niveau 3 of Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking, niveau 3. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk mensen die op dit moment worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning in het kader van Corona, een erkend mbo certificaat te laten halen als mogelijke opstap naar een volledige opleiding mocht iemand ervoor kiezen in de zorg te blijven werken. Maar ook scholing van zittend personeel behoort tot de mogelijkheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Totdat 3.000 trajecten gebruikt zijn

  Type aanvrager

  Werkgevers in zorg en welzijn en werknemers die een werkgever in zorg en welzijn hebben.

  Bedrag, meerwaarde

  Volledige financiering van het opleidingstraject

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Werkgevers die mensen voor de opleiding willen aanmelden, kunnen dit doen door naar de website van de Nationale Zorgklas te gaan (www.nationalezorgklas.nl/cursusaanbod) en onderaan de pagina te kiezen voor één van de drie erkende opleidingen voor zorgmedewerkers. Na het selecteren van een opleiding volgt een invulveld. Zodra de regio is ingevuld, volgt een lijst van opleiders waaruit gekozen kan worden. Staat de opleider die een instelling heeft gekozen er niet bij? Dan is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen deze opleider en de Nationale Zorgklas. Het beste kan dan even contact worden opgenomen met de betreffende opleider, zodat die zich bij de Nationale Zorgklas kan aanmelden en hij in de lijst kan worden opgenomen.

  Lees ook meer over deze subsidie in de factsheet.

 • 2.11 Opleiding tot advanced nurse practioner en tot physician assistant
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

  Subsidie frequentie

  Tot 1 juli 2022

  Tijdvak aanvraag

  Voor 1 november van het desbetreffende studiejaar

  Type aanvrager

  Opleidingsinstellingen die van OCW toestemming hebben om deze opleidingen aan te bieden.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.875,- per maand voor de maximaal de duur van de opleiding: Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden; Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.12 Tijdelijke subsidieregeling NL leert door
  Toelichting

  Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

  Subsidie frequentie

  NL Leert Door kent 2 subsidievarianten, te weten NL Leert Door scholing en NL Leert Door sectoraal maatwerk.

  Tijdvak aanvraag

  NL Leert Door scholing heeft tot 31 december 2021 nog een beperkt aantal online scholingen beschikbaar. Vanaf 2022 komen er weer nieuwe scholingen bij.

  NL Leert Door, sectoraal maatwerk kon worden aangevraagd door landelijke partijen in de sectoren. RegioPlus heeft samen met CNV en de regionale werkgeversorganisaties een aanvraag gedaan en toegekend gekregen. Binnen de toegekende subsidie is nog ruimte voor werkgevers die een ontwikkeladvies, begeleiding, een EVC en/of scholing voor hun medewerkers willen aanvragen.

  Type aanvrager

  Werknemers via NL Leert door scholing, werkgevers via NL Leert Door, sectoraal maatwerk

  Bedrag, meerwaarde

  Werkenden kunnen via de subsidieregeling NL leert door scholing gebruik maken van het beschikbare scholingsaanbod.

  Werknemers kunnen (via hun werkgever) binnen NL Leert Door sectoraal maatwerk een ontwikkeltraject en/of begeleiding volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook kan een EVC traject of scholing worden aangevraagd.

  Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever een aanvraag doen bij jouw regionale werkgeversorganisatie om je werknemers aan te melden voor een ontwikkeladvies. Een loopbaanadviseur geeft jouw werknemer zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing.

  Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door een EVC traject of scholing te volgen. Let op: Na een SIJW traject of i.p.v. een SIJW traject, kan ook een NL Leert Door traject ingezet worden. Andersom kan niet, omdat SIJW de eis heeft dat iemand een jaar lang geen loopbaanadvies voor Z&W heeft ontvangen.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  NL Leert Door scholing
  NL Leert Door sectoraal maatwerk
  of vraag meer informatie op bij jouw regionale werkgeversorganisatie

 • 2.13 SLIM-subsidie
  Toelichting

  De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij een slimme werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Aanvragen kan van 1 t/m 30 september 2021

  Type aanvrager

  MKB (mkb-verklaring nodig) en samenwerkingsverbanden

  Bedrag, meerwaarde

  Er is vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie aangevraagd worden (voor samenwerkingsverbanden maximaal 500.000). De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 2.14 STAP-budget
  Toelichting

  Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP): subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor scholing en ontwikkeling. Scholingsactiviteiten dienen in het scholingsregister (https://www.duo.nl/stap/) te staan. Vervanger van de fiscale aftrek van scholingskosten.

  Subsidie frequentie

  Per persoon eenmaal per jaar 1.000 euro

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf 1 maart 2022

  Type aanvrager

  Individuen: werkend of werkzoekend

  Bedrag, meerwaarde

  1.000 euro p.p. per jaar

  Instantie / uitvoerder

  DUO

  Meer informatie

  Via de website van de Rijksoverheid

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media