Image

Subsidiewijzer

Leren en Opleiden

Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema Leren en Opleiden.

 

 • 2.1 Subsidieregeling praktijkleren
  Toelichting

  Subsidie om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

  De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Dit betekent dat werkgevers tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunnen aanvragen voor de begeleiding die zij bieden aan bbl-studenten die een praktijkleerplaats doen. E

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot 17 september 2024, 17:00 uur.

  Type aanvrager

  Werkgever

  Bedrag, meerwaarde

  Speciaal voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Maximale budget: € 2.700 per praktijk- of werkleersplaats.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 2.1 a Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
  Toelichting

  Regeling bedoeld voor een tegemoetkoming voor de kosten van een erkend leerbedrijf voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een kortlopende bij- en omscholing van werkzoekenden of werkenden die met werkloosheid worden bedreigd.

  De subsidie moet worden aangevraagd binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

  Subsidie frequentie

  Er zijn nog 4 aanvraagrondes.

  Tijdvak aanvraag
  • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur
  Type aanvrager

  Erkende leerbedrijven

  Bedrag, meerwaarde

  Speciaal voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / RVO

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 2.2 Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)
  Toelichting

  Om samenwerking tussen mbo-instellingen en innovatieve bedrijven te bevorderen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Na twee succesvolle RIF-periodes is de regeling Regionaal Investeringsfonds 2024-2027 opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. Op 14 november is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Er wordt subsidie verstrekt aan publiek-private samenwerkingen die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Net als in de vorige RIF-regeling kunnen zowel starters als opschalers subsidie aanvragen.

  Subsidie frequentie

  Verlengd tot en met 2027

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2024 kan er weer subsidie aangevraagd worden.

  Type aanvrager

  MBO-instelling in samenwerking met bedrijven of publieke organisaties.

  Bedrag, meerwaarde

  Geld voor innovatie, Bedrag is minimaal 250.000,- en maximaal 2.500.000,-.

  Voor de looptijd van de regeling is in totaal € 123 miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende aanvraagperiodes. De eerste aanvraagronde is van 1 januari tot en met 31 januari 2024.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / DUO

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.3 Stagefonds zorg
  Toelichting

  Een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen. Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks terugkerend

  Tijdvak aanvraag

  U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kon u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022.

  Type aanvrager

  Zorginstellingen

  Bedrag, meerwaarde

  Op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid. De aanvraagformulieren worden medio augustus verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment kan ook om een blanco aanvraagformulier van de genoemde website gedownload en ingediend worden. @Inge, heb wordt mij vooralsnog niet helder hoeveel totaal beschikbaar is. Dat wordt ws helder als dus-i het op de site plaatst.

  De subsidieaanvragen zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten:

  • a.subsidieaanvragen voor studenten uitsluitend afkomstig van bekostigd onderwijs
  • b.subsidieaanvragen voor studenten van zowel bekostigd als particulier onderwijs tot € 200.000
  • c.subsidieaanvragen voor studenten van zowel bekostigd als particulier onderwijs vanaf € 200.000 tot € 500.000
  Instantie / uitvoerder

  VWS / SBB

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.4 Subsidieregeling vaccinatie zorg
  Toelichting

  Bekostiging van de vaccinatie tegen hepatitis B van stagiaires in de zorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 mei komend schooljaar

  Type aanvrager

  Onderwijsinstellingen in het mbo en hbo die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd worden.

  Bedrag, meerwaarde

  Het subsidiebedrag is afhankelijke van het aantal ingeschreven studenten in het voorgaande jaar. Daarbij wordt een normbedrag van 125 euro per student gehanteerd. De exacte berekening is te vinden in artikel 5 van de regeling.

  Scholen zorgen dat leerlingen tijdig worden gevaccineerd voor hun stage.

  Instantie / uitvoerder

  VWS, NAz

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.5 Beschikbaarheidbijdrage
  Toelichting

  Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks tot 1 juli 2027

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 mei van het opvolgende schooljaar. Voor het schooljaar 2022-2023 is de uiterste aanvraagdatum van vóór 1 mei verschoven naar voor 30 september 2022.

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders die opleidingsinstelling zijn.

  Bedrag, meerwaarde

  Eerlijke verdeling van opleidingsplaatsen en kosten voor opleidingsziekenhuizen/instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage kan aangevraagd worden voor zorgfuncties, medische vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit

 • 2.6 Regeling open en online onderwijs 2018-2022
  Toelichting

  Dit is het laatste jaar dat er 700.000 euro beschikbaar was voor projecten bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. SURFnet begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en disseminatie, en initieert kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks. De regeling vervalt dit jaar.

  Tijdvak aanvraag

  Aanvragen is niet meer mogelijk

  Type aanvrager

  Nederlandse hoger-onderwijs-instellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden

  Bedrag, meerwaarde

  In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. In aanmerking komen projecten over online onderwijs waarbij leermateriaal met een Creative Commons-licentie gebruikt of ontwikkeld wordt en dat bovendien open is in tijd, plaats, toegang of programma en/of gratis wordt aangeboden. Het betreffende onderwijs moet binnen de projectperiode minimaal één keer worden uitgevoerd. In de projecten mag ook open leermateriaal worden hergebruikt. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project.

  Instantie / uitvoerder

  OCW / SURFnet

  Meer informatie

  Via de website van SURF

 • 2.7 Subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz
  Toelichting

  Subsidies voor de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling die uitsluitend zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Vóór 1 oktober

  Type aanvrager

  Opleidingsinrichtingen die voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater erkend zijn door de RGS (stichting Resultaatgericht Samenwerken) en praktijkopleidingsinstellingen die voor de desbetreffende zorgopleiding is erkend door de CRT (Commissie Registratie en Toezicht) of de RSV (Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde).

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van onderzoek van de NZa naar de kostprijs van de vervolgopleiding. Kijk hier voor de actuele tarieven

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.8 Stimuleringsregeling stageplaatsen in huisartsenpraktijk
  Toelichting

  Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk. De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Hele jaar door. De looptijd van een project is maximaal 1 jaar.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverband met minimaal 1 huisartsenpraktijk (cao Huisartsenzorg).

  Bedrag, meerwaarde

  De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000).

  Instantie / uitvoerder

  VWS / OCW / SSFH / SBB / RVO

  Meer informatie

  Via de website van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

 • 2.9 Subsidie taaltrajecten voor laaggeletterde werknemers (2021-2024)
  Toelichting

  Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks

  Tijdvak aanvraag

  Voor 2022 is de aanvraagronde gesloten. Vanaf 1 januari 2023 (tot en met 28 februari 2023) kan opnieuw worden aangevraagd.

  Type aanvrager

  Scholen, werkgevers, bibliotheken, samenwerkingsverbanden of andere organisaties die (digitale) laaggeletterdheid willen verminderen of voorkomen.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.10 Opleidingstrajecten mbo-certificaten niveau 2 en 3
  Toelichting

  Het ministerie van VWS subsidieert 3.000 opleidingstrajecten voor mbo certificaten gericht op Individuele basiszorg niveau 2, Individuele zorg niveau 3 of Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking, niveau 3. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk mensen die op dit moment worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning in het kader van Corona, een erkend mbo certificaat te laten halen als mogelijke opstap naar een volledige opleiding mocht iemand ervoor kiezen in de zorg te blijven werken. Maar ook scholing van zittend personeel behoort tot de mogelijkheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Totdat 3.000 trajecten gebruikt zijn. Laatste startmoment 1 mei 2022.

  Type aanvrager

  Werkgevers in zorg en welzijn en werknemers die een werkgever in zorg en welzijn hebben.

  Bedrag, meerwaarde

  Volledige financiering van het opleidingstraject

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Werkgevers die mensen voor de opleiding willen aanmelden, kunnen dit doen door naar de website van de Nationale Zorgklas te gaan (www.nationalezorgklas.nl/cursusaanbod) en onderaan de pagina te kiezen voor één van de drie erkende opleidingen voor zorgmedewerkers. Na het selecteren van een opleiding volgt een invulveld. Zodra de regio is ingevuld, volgt een lijst van opleiders waaruit gekozen kan worden. Staat de opleider die een instelling heeft gekozen er niet bij? Dan is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen deze opleider en de Nationale Zorgklas. Het beste kan dan even contact worden opgenomen met de betreffende opleider, zodat die zich bij de Nationale Zorgklas kan aanmelden en hij in de lijst kan worden opgenomen.

  Lees ook meer over deze subsidie in de factsheet.

 • 2.11 Opleiding tot advanced nurse practioner en tot physician assistant
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

  Subsidie frequentie

  De subsidie is verlengd tot 1 juli 2023

  Tijdvak aanvraag

  Voor 1 november van het desbetreffende studiejaar

  Type aanvrager

  Opleidingsinstellingen die van OCW toestemming hebben om deze opleidingen aan te bieden.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.875,- per maand voor de maximaal de duur van de opleiding: Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden; Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 2.12 Tijdelijke subsidieregeling NL leert door
  Toelichting

  Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

  Subsidie frequentie

  NL Leert Door kent 2 subsidievarianten, te weten NL Leert Door scholing en NL Leert Door sectoraal maatwerk.

  Tijdvak aanvraag

  Er is geen mogelijkheid meer voor subsidieaanvraag NL Leert Door, scholing.

  NL Leert Door, sectoraal maatwerk kon worden aangevraagd door landelijke partijen in de sectoren. RegioPlus heeft samen met CNV en de regionale werkgeversorganisaties een aanvraag gedaan en toegekend gekregen. Binnen de toegekende subsidie is nog ruimte voor werkgevers die een ontwikkeladvies, begeleiding, een EVC en/of scholing voor hun medewerkers willen aanvragen.

  Type aanvrager

  Werknemers via NL Leert door scholing, werkgevers via NL Leert Door, sectoraal maatwerk

  Bedrag, meerwaarde

  Werknemers kunnen (via hun werkgever) binnen NL Leert Door sectoraal maatwerk een ontwikkeltraject en/of begeleiding volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook kan een EVC traject of scholing worden aangevraagd.

  Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever een aanvraag doen bij jouw regionale werkgeversorganisatie om je werknemers aan te melden voor een ontwikkeladvies. Een loopbaanadviseur geeft jouw werknemer zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing.

  Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door een EVC traject of scholing te volgen. Let op: Na een SIJW traject of i.p.v. een SIJW traject, kan ook een NL Leert Door traject ingezet worden. Andersom kan niet, omdat SIJW de eis heeft dat iemand een jaar lang geen loopbaanadvies voor Z&W heeft ontvangen.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  NL Leert Door scholing
  NL Leert Door sectoraal maatwerk
  of vraag meer informatie op bij jouw regionale werkgeversorganisatie

 • 2.13 SLIM-subsidie
  Toelichting

  De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij een slimme werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag
  • Voor MKB: 1 september 2022 9.00 uur t/m 30 september 2022 17.00 uur
  • Voor samenwerkingsverbanden: 1 juni 2022 9.00 uur t/m 30 juni 2022 17.00 uur
  • Voor grootbedrijf in landbouw, horeca of recreatiesector: 1 juni 2022 9.00 uur t/m 30 juni 2022 17.00 uur
  Type aanvrager

  MKB (mkb-verklaring nodig) en samenwerkingsverbanden en grootbedrijf in landbouw, horeca of recreatiesector.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidiebedragen en voorwaarden verschillen per type aanvrager en zijn te vinden op de website van SZW.

  Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 2.14 STAP-budget
  Toelichting

  Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP): subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor scholing en ontwikkeling. Scholingsactiviteiten dienen in het scholingsregister (https://www.duo.nl/stap/) te staan. Vervanger van de fiscale aftrek van scholingskosten.

  Subsidie frequentie

  Per persoon eenmaal per jaar 1.000 euro

  Tijdvak aanvraag

  Sinds 1 maart 2022

  Type aanvrager

  Individuen: werkend of werkzoekend

  Bedrag, meerwaarde

  1.000 euro p.p. per jaar

  Instantie / uitvoerder

  DUO

  Meer informatie

  Via de website van de Rijksoverheid en recente informatie over deze subsidie kun je vinden op STAP-budget: dit kun je verwachten (competencefactory.nl)

 • 2.15 SectorplanPlus middelen
  Toelichting

  Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

  Subsidie frequentie

  De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2024. Per 1 september 2023 is de portal opengesteld voor aanvragen voor het studiejaar 2023-2024.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Arbeidsorganisaties in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Een extra impuls aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, behoud van werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / RegioPlus

  Meer informatie

  Via de website van SectorplanPlus.

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media