Subsidies leren & opleiden

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Onze subsidiewijzer geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor de sector zorg en welzijn. Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema ‘Leren & opleiden’.

Overzicht

2.1 Subsidieregeling praktijkleren

Toelichting

Subsidie om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Dit betekent dat werkgevers tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunnen aanvragen voor de begeleiding die zij bieden aan bbl-studenten die een praktijkleerplaats doen. E

Subsidie frequentie

Jaarlijks

Tijdvak aanvraag

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot 17 september 2024, 17:00 uur.

Type aanvrager

Werkgever

Bedrag, meerwaarde

Speciaal voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Maximale budget: € 2.700 per praktijk- of werkleersplaats.

Instantie / uitvoerder

OCW / RVO

Meer informatie
2.2 Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

Toelichting

Om samenwerking tussen mbo-instellingen en innovatieve bedrijven te bevorderen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Na twee succesvolle RIF-periodes is de regeling Regionaal Investeringsfonds 2024-2027 opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. Op 14 november is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Er wordt subsidie verstrekt aan publiek-private samenwerkingen die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Net als in de vorige RIF-regeling kunnen zowel starters als opschalers subsidie aanvragen.

Subsidie frequentie

Verlengd tot en met 2027

Tijdvak aanvraag

Subsidie kan aangevraagd worden van 1 tot en met 30 juni 2024.

Type aanvrager

MBO-instelling in samenwerking met bedrijven of publieke organisaties.

Bedrag, meerwaarde

Geld voor innovatie, Bedrag is minimaal 250.000,- en maximaal 2.500.000,-.

Voor de looptijd van de regeling is in totaal € 123 miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende aanvraagperiodes.

Instantie / uitvoerder

OCW / DUO

Meer informatie
2.3 Stagefonds zorg

Toelichting

Een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen. Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

Subsidie frequentie

Jaarlijks terugkerend

Tijdvak aanvraag

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kon u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022.

Type aanvrager

Zorginstellingen

Bedrag, meerwaarde

Op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid. De aanvraagformulieren worden medio augustus verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment kan ook om een blanco aanvraagformulier van de genoemde website gedownload en ingediend worden.

De subsidieaanvragen zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten:

  • a.subsidieaanvragen voor studenten uitsluitend afkomstig van bekostigd onderwijs
  • b.subsidieaanvragen voor studenten van zowel bekostigd als particulier onderwijs tot € 200.000
  • c.subsidieaanvragen voor studenten van zowel bekostigd als particulier onderwijs vanaf € 200.000 tot € 500.000

Instantie / uitvoerder

VWS / SBB

Meer informatie
2.4 Subsidieregeling vaccinatie zorg

Toelichting

Bekostiging van de vaccinatie tegen hepatitis B van stagiaires in de zorg.

Subsidie frequentie

Jaarlijks. De subsidieregeling loopt tot en met 1 juli 2027

Tijdvak aanvraag

Vóór 1 mei komend schooljaar

Type aanvrager

Onderwijsinstellingen in het mbo en hbo die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd worden.

Bedrag, meerwaarde

Het subsidiebedrag is afhankelijke van het aantal ingeschreven studenten in het voorgaande jaar. Daarbij wordt een normbedrag van 125 euro per student gehanteerd. De exacte berekening is te vinden in artikel 5 van de regeling.

Scholen zorgen dat leerlingen tijdig worden gevaccineerd voor hun stage.

Instantie / uitvoerder

VWS, NAz

Meer informatie
2.5 Beschikbaarheidsbijdrage

Toelichting

Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

Subsidie frequentie

Jaarlijks tot 1 juli 2027

Tijdvak aanvraag

Vóór 1 mei van het opvolgende schooljaar.

Type aanvrager

Zorgaanbieders die opleidingsinstelling zijn.

Bedrag, meerwaarde

Eerlijke verdeling van opleidingsplaatsen en kosten voor opleidingsziekenhuizen/instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage kan aangevraagd worden voor zorgfuncties, medische vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen.

Instantie / uitvoerder

VWS / NZa

Meer informatie
2.6 Subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz

Toelichting

Subsidies voor de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling die uitsluitend zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar.

Subsidie frequentie

Jaarlijks

Tijdvak aanvraag

Vóór 1 oktober

Type aanvrager

Opleidingsinrichtingen die voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater erkend zijn door de RGS (stichting Resultaatgericht Samenwerken) en praktijkopleidingsinstellingen die voor de desbetreffende zorgopleiding is erkend door de CRT (Commissie Registratie en Toezicht) of de RSV (Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde).

Bedrag, meerwaarde

De subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van onderzoek van de NZa naar de kostprijs van de vervolgopleiding. Kijk hier voor de actuele tarieven

Instantie / uitvoerder

VWS

Meer informatie
2.7 Stimuleringsregeling stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Toelichting

Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk. De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

Subsidie frequentie

Jaarlijks

Tijdvak aanvraag

Hele jaar door. De looptijd van een project is maximaal 1 jaar.

Type aanvrager

Samenwerkingsverband met minimaal 1 huisartsenpraktijk (cao Huisartsenzorg).

Bedrag, meerwaarde

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000).

Instantie / uitvoerder

VWS / OCW / SSFH / SBB / RVO

Meer informatie
2.8 Tel mee met Taal 2021-2024

Toelichting

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten.

Subsidie frequentie

Jaarlijks

Tijdvak aanvraag

Op dit moment is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Type aanvrager

Scholen, werkgevers, bibliotheken, samenwerkingsverbanden of andere organisaties die (digitale) laaggeletterdheid willen verminderen of voorkomen.

Bedrag, meerwaarde

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

Het budget in 2024 is €3,35 miljoen voor werknemers en €1,75 miljoen voor ouders.

Instantie / uitvoerder

OCW

Meer informatie
2.9 Opleiding tot advanced nurse practioner en tot physician assistant

Toelichting

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

Subsidie frequentie

De subsidie is verlengd tot 1 juli 2028

Tijdvak aanvraag

Voor 1 november van het desbetreffende studiejaar

Type aanvrager

Opleidingsinstellingen die van OCW toestemming hebben om deze opleidingen aan te bieden.

Bedrag, meerwaarde

De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.964,- per maand voor de maximaal de duur van de opleiding: Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden; Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

Instantie / uitvoerder

OCW

Meer informatie
2.10 SLIM-subsidie

Toelichting

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij een slimme werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

  • Voor MKB: 2 september 2024 09:00 uur t/m 30 september 2024 17:00 uur.
  • Voor samenwerkingsverbanden: 3 juni 2024 09:00 uur t/m 31 juli 2024 17:00 uur.
  • Voor grootbedrijf in landbouw, horeca of recreatiesector: 3 juni 2024 09:00 uur t/m 31 juli 2024 17:00 uur.

Type aanvrager

MKB (mkb-verklaring nodig) en samenwerkingsverbanden en grootbedrijf in landbouw, horeca of recreatiesector.

Bedrag, meerwaarde

De subsidiebedragen en voorwaarden verschillen per type aanvrager en zijn te vinden op de website van SZW.

Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg.

Instantie / uitvoerder

SZW

Meer informatie
2.13 SectorplanPlus middelen

Toelichting

Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

Subsidie frequentie

De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2024. Per 1 september 2023 is de portal opengesteld voor aanvragen voor het studiejaar 2023-2024.

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Arbeidsorganisaties in zorg en welzijn

Bedrag, meerwaarde

Een extra impuls aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, behoud van werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Instantie / uitvoerder

VWS / RegioPlus

Meer informatie