Image

Subsidiewijzer

Werken en Behoud

Subsidies voor werkgevers binnen het thema Werken en Behoud (duurzame inzetbaarheid van werknemers).

 

 • 3.1 EGF Noodhulp bij Massaontslag
  Toelichting

  Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Daarbij moet sprake zijn van minimaal 500 ontslagen personen.

  Subsidie frequentie

  Een subsidie aanvragen is nog steeds mogelijk.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 210 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

  Instantie / uitvoerder

  Europese Commissie / SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 3.2 SectorplanPlus middelen
  Toelichting

  Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

  Subsidie frequentie

  De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2024. Per 1 september 2023 is de portal opengesteld voor aanvragen voor het studiejaar 2023-2024.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Arbeidsorganisaties in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Een extra impuls aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, behoud van werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / RegioPlus

  Meer informatie

  Via de website van SectorplanPlus

 • 3.3 Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
  Toelichting

  Ondersteunt verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen zoals een wasmachine. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet de financiële middelen hebben om noodzakelijke aankopen te doen.

  Bedrag, meerwaarde

  Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn.

  Instantie / uitvoerder

  Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

  Meer informatie

  Via de website van het Fonds voor Verpleegkundigen

 • 3.4 Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)
  Toelichting

  Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

  Subsidie frequentie

  Meerdere aanvraagtijdvakken

  Tijdvak aanvraag

  1 september tot en met 30 november 2023 (data in 2024 volgen nog)

  Type aanvrager

  Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.

  Subsidiebudgetten 2023:
  7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro subsidie
  75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro subsidie en meer.

  50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie SZW

 • 3.5 Tijdelijke subsidieregeling NL leert door
  Toelichting

  Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

  Subsidie frequentie

  NL Leert Door kent 2 subsidievarianten, te weten NL Leert Door scholing en NL Leert Door sectoraal maatwerk.

  Tijdvak aanvraag

  Er is geen mogelijkheid meer voor subsidieaanvraag NL Leert Door, scholing.

  NL Leert Door, sectoraal maatwerk kon worden aangevraagd door landelijke partijen in de sectoren. RegioPlus heeft samen met CNV en de regionale werkgeversorganisaties een aanvraag gedaan en toegekend gekregen. Binnen de toegekende subsidie is nog ruimte voor werkgevers die een ontwikkeladvies, begeleiding, een EVC en/of scholing voor hun medewerkers willen aanvragen.

  Type aanvrager

  Werknemers via NL Leert door scholing, werkgevers via NL Leert Door, sectoraal maatwerk

  Bedrag, meerwaarde

  Werknemers kunnen (via hun werkgever) binnen NL Leert Door sectoraal maatwerk een ontwikkeltraject en/of begeleiding volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook kan een EVC traject of scholing worden aangevraagd.

  Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever een aanvraag doen bij jouw regionale werkgeversorganisatie om je werknemers aan te melden voor een ontwikkeladvies. Een loopbaanadviseur geeft jouw werknemer zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing.

  Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door een EVC traject of scholing te volgen. Let op: Na een SIJW traject of i.p.v. een SIJW traject, kan ook een NL Leert Door traject ingezet worden. Andersom kan niet, omdat SIJW de eis heeft dat iemand een jaar lang geen loopbaanadvies voor Z&W heeft ontvangen.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  NL Leert Door scholing
  NL Leert Door sectoraal maatwerk
  of vraag meer informatie op bij jouw regionale werkgeversorganisatie

 • 3.6 Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet én een bijdrage willen leveren aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Tot 12 september 2022 aan te vragen.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties die zorg leveren op grond van de ZVW (doe vooraf de quickscan).

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor de derde ronde in 2022 voor deze regeling is € 15 miljoen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 3.7 Expeditie-regeling
  Toelichting

  De expeditie-regeling wil door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken. Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

  Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen in de vorm van een activiteitenplan dat onder meer ziet op het experimenteren op de werkvloer en/of het implementeren en evalueren van bestaande praktijken.

  Subsidie frequentie

  In 2022 en 2024

  Tijdvak aanvraag

  Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 23 mei 2022 09.00 uur tot en met 24 juni 2022 17.00 uur.

  De Minister maakt de openstelling van een tweede aanvraagtijdvak in het jaar 2024 voor 1 januari 2024 bekend in de Staatscourant.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners.

  Bedrag, meerwaarde

  In 2022 en 2024 is € 12 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de publicatie in de Staatscourant

 • 3.8 Behoud langdurig zieke werknemers
  Toelichting

  De subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. De subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

  Het gaat om werknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar door de druk op de zorg en de coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie.

  Subsidie frequentie

  Tijdelijk, drie rondes

  Tijdvak aanvraag

  In de eerste ronde kunt u subsidie aanvragen van 15 juni tot en met 31 juli 2022. Hierna volgen nog 2 aanvraagrondes: De tweede aanvraagronde is van 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022. De derde aanvraagronde is van 1 november 2022 tot en met 1 februari 2023.

  Type aanvrager

  Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen deze subsidie aanvragen om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. (Exclusief Kinderopvang)

  Bedrag, meerwaarde

  Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als: 1. voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken; 2. het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd; 3. het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd. De subsidie bedraagt € 1.100 per maand waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden. Werkgever ontvangt een voorschot op de subsidie op basis van de afgesproken duur van de verlenging (minimaal 6, maximaal 12 maanden).

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I

 • 3.9 Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders
  Toelichting

  Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier.

  Subsidie frequentie

  Meerdere aanvraagrondes.

  Tijdvak aanvraag

  In november 2023 opent de derde en laatste aanvraagronde.

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

  Bedrag, meerwaarde

  In totaal stelt het ministerie van VWS 11,3 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes. De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van ORDZ

 • 3.10 Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht
  Toelichting

  Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht biedt subsidie aan zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten willen versterken. Op de website van het actieplan staat een stappenplan voor het schrijven van een subsidievoorstel. Dit stappenplan is aangevuld met concrete hulpmiddelen. Er is ook een concept-projectplan te vinden. Verder bevat de website een inhoudelijk kader voor onderwerpen die geschikt zijn en een overzicht met de elementen die van belang zijn voor het indienen van een lokaal actieplan.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Aanvragen kan vanaf 20 november 2023 en het tijdvak zal sluiten op 18 december 2023.

  Type aanvrager

  Zorgorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  Kom jij (opnieuw) in actie om zeggenschap van jou en je collega’s te versterken? Dat kan, want het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling waarmee professionals tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties, ondersteund door het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) in hun organisatie aan de slag met hun gesubsidieerde actieplan. Nu kunnen 120 organisaties de beweging voortzetten om zeggenschap te versterken. Naast zorgprofessionals, kunnen in de nieuwe subsidieronde ook professionals uit sociaal werk en jeugdzorg subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland aan bij het LAZ, om ook in deze beroepsgroepen de zeggenschap van professionals een boost te geven.

   

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van het Actieplan Zeggenschap

Subsidie voor werknemers binnen het thema Werken en Behoud.

 • 3.7 Sterk in je werk, zorg voor jezelf
  Toelichting

  Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en hulp wil bij het nadenken over zijn of haar loopbaan. Het is er ook voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Je krijgt in een persoonlijk gesprek met een gratis loopbaancoach informatie over opleidingen, baankansen bij jou in de buurt, maar ook advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voorlopig nog geen sluitingstermijn

  Type aanvrager

  Werknemers

  Bedrag, meerwaarde

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf is een persoonlijk traject. Je meld je aan via het formulier op de website voor steun van een loopbaancoach. Dit is gratis. Je krijgt een bevestigingsmail en er wordt contact met je opgenomen via het emailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

  Je ontmoet je coach op dit moment vaak via beeldbellen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal gesproken zijn dit persoonlijke ontmoetingen op een vaste locatie.

  Tijdens deze gesprekken praat je met je coach over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Hiermee gaan jullie aan de slag. Sterk in je werk is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Je krijgt advies over op jouw specifieke situatie en wensen.

  Instantie / uitvoerder

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf

  Meer informatie

  Via de website van Sterk in je werk

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media