Verbinden informele en formele zorg

Als samenleving willen we dat zorg en welzijn beschikbaar blijven voor iedereen die dat nodig heeft. Tegelijk hebben we te maken met een vergrijzende bevolking en een oplopend tekort aan beroepskrachten in de sector. Als we niets doen, is er dus steeds meer zorg nodig met steeds minder professionals om die te leveren. RegioPlus ziet een deel van de oplossing hiervoor in het beter verbinden van informele en formele zorg.

Wat doen wij

In Nederland is één op de drie mensen mantelzorger, en werkt één op de zes mensen in de zorg. We moeten als samenleving erkennen dat wat we momenteel doen niet langer houdbaar is: het is niet mogelijk ons zorgstelsel op deze manier vol te houden. Een transformatie van de sector is onvermijdelijk.

Eén van onze speerpunten is het versterken van de georganiseerde informele zorg, ook wel nuldelijnszorg genoemd. Nuldelijnszorg draagt bij aan het ontlasten van de formele zorg, maar ook dit menselijk kapitaal is niet oneindig. Dit thema vraagt om een open dialoog over én met mensen die bereid zijn om tijd, geld en inspanning te investeren om voor een naaste te zorgen.

Wij zien een toekomst voor ons waar formele en informele zorg het werken in zorg en welzijn samen opnieuw inrichten. We moeten daarin op zoek gaan naar nieuwe manieren om elkaar te vinden en te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door anders op te leiden. Hierin zien we een belangrijke rol voor onze achterban; de werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.

Zorg en mantelzorg

Deze transformatie vraagt om veranderingen binnen de sector zorg en welzijn, maar ook veranderingen in onze maatschappij en de manier waarop we met elkaar omgaan. RegioPlus pleit voor het investeren in de samenwerking tussen gedreven professionals en betrokken burgers. We moeten op een andere manier gaan denken: niet vanuit productie, regelgeving en marktwaarde, maar vanuit betrokkenheid en vertrouwen.

Ook de overheid is aan zet om te investeren in de informele zorg. Onnodig complexe wetgeving en financieringssystemen zitten de praktijk in de weg. Zorgmedewerkers die ook mantelzorger zijn, zijn in die uren niet meer beschikbaar voor hun formele baan. Het is essentieel dat de overheid maximaal faciliteert op het gebied van wonen, werk, inkomen en zorg, door belemmeringen weg te nemen. Er moet één integrale visie komen op de combinatie werk en zorg.

Welzijn en burgerparticipatie

Meer aandacht voor welzijn en het sociale domein speelt ook een centrale rol, net als het stimuleren van burgerinitiatieven zoals zorgcoöperaties en wijkhuizen. Hiermee kunnen onnodige zorgvragen voorkomen worden. Deze georganiseerde informele zorg verdient een centrale plaats aan de landelijke en regionale overlegtafels. We hebben elkaar nodig om de sector zorg en welzijn toekomstbestendig te maken. Gezondheidsbevordering begint namelijk niet in de formele zorg; het vindt plaats in het hart van de samenleving, aan de voorkant, bij de burger, in wijken en buurten.

Nieuws en publicaties

Meer weten?